TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Xây dựng tiến độ thi công công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy

11/11/2021

Chậm tiến độ thi công trong công trình thủy lợi không còn xa lạ mà đã trở nên phổ biến trong thời gian qua. Các yếu tố rủi ro gây chậm tiến độ và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến việc chậm tiến độ công trình thủy lợi đã được tác giả phân tích và đánh giá. Qua kết quả nghiên cứu đã cho thấy việc lập tiến độ thi công theo phương pháp tất định hiện nay không phù hợp với thực tế thi công. Vì vậy, phương pháp lập tiến độ thi công có xét đến các nhân tố rủi ro là cần thiết. Nghiên cứu này đưa ra phương pháp lập và đánh giá tiến độ thi công công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy bằng việc mô phỏng Monte-Carlo dựa trên các phân phối thời gian thi công đã được tác giả nghiên cứu trước đây.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CƠ SỞ KHOA HỌC

2.1. Phương pháp sơ đồ mạng

2.2. So sánh giữa Pert và CPM

2.3. Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

2.4. Các chỉ số độ tin cậy

3. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG THEO LÝ THUYẾT ĐỘ

4. XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHO ĐẬP DARANA

4.1. Giới thiệu đập Darana

4.2. Lập tiến độ thi công cơ sở theo định mức xây dựng

4.3. Tác động của các yếu tố rủi ro và phân phối xác suất các công việc

4.4. Tính toán tiến độ theo lý thuyết độ tin cậy sử dụng mô phỏng Monte-Carlo

4.5. Tính toán chỉ số độ tin cậy

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Sơn, “Phân tích các yếu tố gây chậm tiến độ trong công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học thường niên Đại học Thủy lợi, 2018.

[2] TS. Đặng Công Thuật, “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo để phân tích khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT”

[3] ThS.Lê Hải Đăng ThS. Lưu Trường Văn, “Mô phỏng tiến độ thi công công trình bằng phương pháp Monte Carlo”

[4] Averill M.Law & W.David Kelton – 2nd ed. Simulation Modeling & Analysis.

[5] Nguyễn Hữu Huế, Nguyễn Văn Sơn, “Xử lý thống kê thời gian thi công các công tác trong công trình thủy lợi”

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Xây dựng tiến độ thi công công trình thủy lợi theo lý thuyết độ tin cậy

Nguyễn Hữu Huế
Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng - Đại học Thủy lợi
Nguyễn Văn Sơn
Bộ môn Công nghệ và Quản lý xây dựng - Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI