TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Xác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sông

12/10/2021

Việc lập và triển khai quy hoạch lũ chi tiết trên các tuyến sông thường gặp khó khăn trong quản lý sử dụng các bãi sông, nguyên nhân là do chưa thống nhất về cách hiểu cũng như cách thức thực hiện cụ thể một số vấn đề trong các quy định về quản lý sử dụng bãi sông trong quyết định 257/QĐ-TTg của Chính phủ. Từ thực tế quản lý bãi sông tại các địa phương, kinh nghiệm trong nước và tham khảo quy định quản lý, sử dụng bãi sông của nước ngoài, nội dung trong bài báo đề xuất các quy định chi tiết nhằm cụ thể hóa và làm rõ hơn về nhận thức, cách hiểu và đặc biệt là xác định phạm vi, vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ được quy định trong quyết định 257.

MỞ ĐẦU*

1. QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VỀ KHÔNG GIAN THOÁT LŨ VÀ SỬ DỤNG BÃI SÔNG

1.1 Không gian thoát lũ

1.2 Sử dụng bãi sông

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH KHÔNG GIAN THOÁT LŨ VÀ SỬ DỤNG BÃI SÔNG CẦN LÀM RÕ HƠN

3. ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ KHÔNG GIAN THOÁT LŨ, CÁC KHU VỰC TRÊN BÃI SÔNG VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BÃI SÔNG

3.1 Mô tả bãi sông điển hình

3.2 Các vùng/ khu vực trên bãi sông

3.3 Các điều kiện/nguyên tắc sử dụng bãi sông

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phòng TNTĐ QG về động lực sông biển (2018): Dự thảo quy định về quản lý, sử dụng bãi sông, đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý vùng đất bãi ven sông để nâng cao hiệu quả phòng chống lũ cho sông Hồng và sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu, (2017-2019);

[2] Phòng TNTĐ QG về động lực sông biển (2018): Phân tích các tiêu chí / yêu cầu đối với quy hoạch chỉnh trị sông tổng hợp, đề tài cấp Quốc Gia: “Nghiên cứu quy hoạch tổng thể chỉnh trị hệ thống sông đồng bằng Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp đảm bảo đáp ứng yêu cầu ổn định lòng sông thoát lũ và các mục tiêu tổng hợp", mã số KC.08.10/16-20;

[3] Quyết định phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016;

[4] Luật đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/ 2006 và Hướng dẫn thi hành luật đê điều theo NĐ số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007;

[5] Các hồ sơ lập quy hoạch phòng chống lũ chi tiết tại các địa phương theo QĐ 92/2007 và đang được rà soát theo QĐ 257/2016;

[6] Phòng TNTĐ QG về sông biển (2016): Báo cáo tổng hợp ý kiến trao đổi của các địa phương liên quan đến quản lý sử dụng bãi sông theo QĐ 257;

[7] Ministry of Transport, Public Works and Water Management (2015): “Room for the Rivers Programme-Cost of Flood Protection Measures in the Netherlands”;

[8] Quick Guide (2008): “North Carolina Floodplain Management”. North Carolina Department of Public Safety;

[9] Pennsylvania State (2010): “Flood Plain Management Regulations”. Governor’s Center for Local Govermant Services.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Xác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sông

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Ngọc Đẳng
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển
Nguyễn Thanh Tùng
Tổng cục Phòng chống Thiên tai

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI