TextBody

, 27/09/2021

Huy chương 2

Xác định các thông số của trạm thủy điện nhỏ điều tiết ngày làm việc ở chế độ ngập chân

10/09/2021

Khi các trạm thủy điện (TTĐ) làm việc trong bậc thang thì chúng có liên hệ về thủy văn và thủy lực. Trường hợp nhà máy của công trình nằm trong phạm vi dao động mực nước của hồ chứa thủy điện phía hạ lưu (chế độ ngập chân) thì cao độ đáy kênh xả tối ưu của công trình đó cần được xác định thông qua phân tích kinh tế. Mặt khác, khi có công trình phía thượng lưu tham gia điều tiết thì mực nước chết (MNC) của công trình phía hạ lưu cần tính toán xác định lại để đạt hiệu quả cao nhất. Đối với TTĐ nhỏ điều tiết ngày thì khi tính toán xác định các thông số tối ưu cần được tính toán đồng thời về thủy văn-thủy lực, các trị số thủy năng được tính theo các khung giờ của biểu giá chi phí tránh được.

1. GIỚI THIỆU*

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Doanh thu B

2.2. Chi phí \DeltaC

3. ÁP DỤNG TÍNH TOÁN CHO BẬC THANG THỦY ĐIỆN THƯỢNG SƠN TÂY - SƠN TÂY

3.1. Giới thiệu về công trình

3.2. Tài liệu phục vụ tính toán

3.3. Xác định MNC tối ưu cho thủy điện Sơn Tây

3.4. Xác định cao trình đáy kênh xả tối ưu cho thủy điện Thượng Sơn Tây

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Nghĩa và nnk (2017). ”Nghiên cứu cơ sở khoa học tối ưu vận hành phát điện cho bậc thang thủy điện nhỏ điều tiết ngày Krông Nô 2&3 khi tham gia thị trường điện Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, ĐH Thủy lợi năm 2016.

[2] Nguyễn Văn Nghĩa (2017). “Nghiên cứu lựa chọn quy trình vận hành phát điện hợp lý cho bậc thang thủy điện Krông Nô 2&3”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 41 tháng 12/2017, trang 120-126.

[3] Công trình thủy điện Sơn Tây (2017). “Hồ sơ thiết kế kỹ thuật”.

[4] Quyết định sô 226/QĐ-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2019 (2019). “Ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2019”.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Xác định các thông số của trạm thủy điện nhỏ điều tiết ngày làm việc ở chế độ ngập chân

Nguyễn Văn Nghĩa
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI