TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo

Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài sản riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước để hoạt động theo qui định của pháp luật.

Trụ sở tại: 8/95 phố Chùa Bộc-Đống Đa-Hà Nội

Số Điện thoại: 04. 3.8521298

Số Fax: 04. 3.5637900

Website: www.ihr.org.vn

Email: hpc@fpt.vn; ihr@ihr.org.vn

Tên giao dịch quốc tế: Institute for Hydro Power and Renewable Energy (IHR)

1. Quá trình thành lập và phát triển

- Từ 1965 đến 1990: Là một bộ phận thuộc các Phòng Thuỷ lực, Phòng ứng dụng chuyển giao kỹ thuật thuỷ lợi;

- Từ 1990 đến 1996 là Bộ môn kỹ thuật Thuỷ lợi miền núi thuộc Trung tâm Bơm và Máy xây dựng;

- Từ tháng 1/1997 đến tháng 9/2005 là Trung tâm nghiên cứu Thuỷ điện nhỏ trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam theo quyết định số: 17/NN-TCCB/QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và thát triển Nông thôn;

- Từ tháng 9/2005 đến tháng 7/2008 là Trung tâm Thuỷ điện trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi theo quyết định số: 2448/QĐ-BNN/TCCB ngày 20/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;

- Từ tháng 7/2008 là Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam theo quyết định số: 2164/QĐ-BNN/TCCB ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn.

2. Chức năng:

- Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng nhà nước; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

- Viện Thuỷ điện và năng lượng tái tạo có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực thuỷ điện, thuỷ lợi miền núi và các dạng năng lượng tái tạo khác trong phạm vi cả nước.

3. Nhiệm vụ:

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, các chương trình, quy hoạch, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học, công nghệ của Viện, tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng về thuỷ điện, thuỷ lợi miền núi và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

2.1) Xây dựng công trình thuỷ điện gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo vệ môi trường;

2.2) Xây dựng cơ chế, chính sách về đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi miền núi và các dạng năng lượng tái tạo khác;

2.3) Thuỷ năng, dòng chảy trong tua bin thuỷ lực và thiết bị điều khiển tự động;

2.4) Chế tạo, tổ hợp, cung cấp lắp đặt các thiết bị thuỷ điện, thiết bị năng lượng tái tạo khác, cơ điện thuỷ lợi miền núi và tham gia quá trình nội địa hoá thiết bị thuỷ điện;

2.5) Phát triển công nghệ về thiết bị và công trình thuỷ điện và cấp nước cho miền núi;

2.6) Các giải pháp an toàn của hồ chứa và bảo vệ môi trường cho các công trình thuỷ điện;

2.7) Lựa chọn các giải pháp kỹ thuật về đường dẫn, đường ống áp lực và bể điều áp; các giải pháp kỹ thuật trong thi công đường hầm và tuyến năng lượng;

2.8) Bơm va, bơm thuỷ luân và các thiết bị bơm dùng năng lượng tái tạo;

2.9) Năng lượng từ gió, mặt trời, sóng triều, sinh học và các dạng năng lượng tái tạo khác.

3. Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ về thuỷ điện, thuỷ lợi miền núi và các dạng năng lượng tái tạo khác vào phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án, kiểm tra chất lượng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, thuỷ sản, diêm sinh, năng lượng tái tạo phù hợp với năng lượng hành nghề xây dựng, nguồn vốn và trang thiết bị của Viện theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định khác của pháp luật liên quan.

5. Tổ chức biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn định mức kinh tế, kỹ thuật về thuỷ điện và các dạng năng lượng tái tạo khác trình cấp có thẩm quyền ban hành.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực được giao. Đầu tư xây dựng, khai thác và quản lý các dự án thuỷ điện và các dạng năng lượng tái tạo khác theo quy định của pháp luật.

7. Thông tin khoa học công nghệ, trang thông tin điện tử theo chuyên ngành.

8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết trong nước và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo, đầu tư, xây dựng, cung cấp thiết bị trong lĩnh vực thuỷ điện và năng lượng tái tạo.

9. Tham gia đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đại học; đào tạo bồi dưỡng về kỹ thuật trong lĩnh vực thuỷ điện và thuỷ lợi miền núi và các dạng năng lượng táo tạo theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam giao.

4. Cơ cấu tổ chức:

a) Ban lãnh đạo Viện:

Viện trưởng và các phó Viện trưởng

b) Các phòng chức năng:

 - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

 - Phòng Tổ chức – Hành chính;

 - Phòng Đào tạo và hợp tác quốc tế.

c) Các đơn vị chuyên môn:

 - Trung tâm Công trình thủy điện;

 - Trung tâm Nghiên cứu sản xuất thiết bị thủy điện và năng lượng tái tạo;

 - Trung tâm Quy hoạch và quản lý khai thác công trình thủy điện;

 - Phòng Nghiên cứu thủy năng và năng lượng tái tạo;

 - Phòng Thí nghiệm tổng hợp;

d) Doang nghiệp thuộc Viện:

 - Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và sản xuất thiết bị

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết