TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Viện Thủy công

Viện  Thủy  công  trực  thuộc  Viện  Khoa  học  Thuỷ  lợi  Việt  nam  được  thành  lập  trên  cơ  sở  tổ  chức  sắp  xếp  lại  Trung  tâm  Thuỷ  công,  Phòng  nghiên  cứu  Địa  kỹ  thuật  và  Xử  lý  nền  móng,  Phòng  nghiên  cứu  Vật  liệu,  Phòng  nghiên  cứu  Tự  động  hoá  và  Kết  cấu  công  trình  thuỷ  lợi,  Ban  nghiên  cứu  Chiến  lược  và  Phát  triển  công  nghệ  trực  thuộc  Viện  Khoa  học  Thủy  lợi  theo  quy  định  tại  điều  2,  Quyết  định  số  594/QĐ-TTg  ngày  10/5/2007  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  về  việc  thành  lập  Viện  Khoa  học  Thủy  lợi  Việt  nam.

Trụ  sở  tại:  Số  3  -  Ngõ  95  Chùa  Bộc  -  Đống  Đa  -  Hà  Nội 

Số  Điện  thoại:  35632821 

Số  Fax:  35637750 

1.  Chức  năng

Viện  Thuỷ  công  là  đơn  vị  sự  nghiệp  khoa  học  công  lập  có  tư  cách  pháp  nhân,  có  con  dấu  riêng,  được  mở  tài  khoản  tại  kho  bạc  nhà  nước  và  ngân  hàng;  trụ  sở  chính  đặt  tại  thành  phố  Hà  Nội.

  Viện  Thuỷ  công  có  chức  năng  nghiên  cứu  khoa  học,  chuyển  giao  công  nghệ,  tham  gia  đào  tạo  sau  đại  học,  hợp  tác  quốc  tế,  tư  vấn  đầu  tư  xây  dựng  công  trình  thuộc  lĩnh  vực  xây  dựng  và  bảo  vệ  công  trình  thuỷ  lợi,  thủy  điện,  thủy  sản,  làm  muối  và  cơ  sở  hạ  tầng  nông  thôn  trong  phạm  vi  cả  nước.

2.  Nhiệm  vụ

1.  Xây  dựng  và  trình  cấp  có  thẩm  quyền  chiến  lược,  chương  trình,  quy  hoạch,  dự  án,  kế  hoạch  dài  hạn,  năm  năm  và  hàng  năm  về  khoa  học  công  nghệ  của  Viện,  tổ  chức  thực  hiện  sau  khi  được  cấp  có  thẩm  quyền  phê  duyệt.

2.  Nghiên  cứu  cơ  bản  có  định  hướng,  nghiên  cứu  ứng  dụng,  chuyển  giao  công  nghệ  trong  xây  dựng  mới,  nâng  cấp  sửa  chữa  và  bảo  vệ  công  trình  thủy  lợi,  thủy  điện,  đê  điều  và  các  công  trình  kỹ  thuật  hạ  tầng  nông  thôn  khác.  Các  lĩnh  vực  nghiên  cứu  cụ  thể:

a)  Nghiên  cứu  ứng  dụng  công  nghệ  mới  trong  thiết  kế  và  thi  công  các  loại  đập,  đặc  biệt  là  các  loại  đập  sử  dụng  vật  liệu  tại  chỗ;

b)  Nghiên  cứu  ứng  dụng  tiến  bộ  kỹ  thuật  để  bảo  đảm  an  toàn  hồ  đập  trước  xu  thế  biến  đổi  khí  hậu  ngày  càng  bất  lợi;

c)  Nghiên  cứu  giải  pháp  công  trình  và  phi  công  trình  để  kiểm  soát  triều  và  lũ  cho  vùng  đồng  bằng  và  các  đô  thị  ven  biển,  ứng  phó  với  biến  đổi  khí  hậu  toàn  cầu,  nước  biển  dâng,  nguồn  nước  đến  ngày  càng  cạn  kiệt;

d)  Nghiên  cứu  ứng  dụng  công  nghệ  tiên  tiến  trong  thiết  kế  và  xây  dựng,  củng  cố  nâng  cấp  và  bảo  đảm  an  toàn  hệ  thống  đê  sông,  đê  biển,  công  trình  trên  đê,  công  trình  bảo  vệ  bờ  nhằm  đảm  bảo  an  toàn  cho  phát  triển  kinh  tế  -  xã  hội;

e)  Nghiên  cứu  ứng  dụng  công  nghệ  mới  trong  thiết  kế  và  xây  dựng  đường  hầm  thủy  công  và  công  trình  ngầm;

f)  Nghiên  cứu  đề  xuất  quy  hoạch,  ứng  dụng  công  nghệ  mới  trong  thiết  kế  và  xây  dựng  công  trình  cấp  thoát  nước  phục  vụ  thủy  sản,  làm  muối,  xây  dựng  các  điểm  tránh  trú  bão  cho  tàu  thuyền  và  các  công  trình  cơ  sở  hạ  tầng  nông  thôn  khác;

g)  Nghiên  cứu  ứng  dụng  công  nghệ  mới  trong  khảo  sát,  đánh  giá  địa  kỹ  thuật  phục  vụ  xây  dựng  công  trình,  dự  báo  tai  biến  địa  kỹ  thuật;

h)  Nghiên  cứu  ứng  dụng  công  nghệ  mới  để  xử  lý  nền  móng  công  trình  trên  nền  đất  yếu,  vùng  địa  chất  phức  tạp;

i)  Nghiên  cứu  chế  tạo,  ứng  dụng  công  nghệ  vật  liệu  mới  phục  vụ  xây  dựng  và  sửa  chữa  công  trình,  đánh  giá  và  kiểm  tra  chất  lượng  kết  cấu  công  trình  xây  dựng;

k)  Nghiên  cứu  thiết  kế  chế  tạo  cửa  van  và  thiết  bị  điều  khiển  trong  công  trình  thủy  lợi.

3.  Xây  dựng  mô  hình  thử  nghiệm,  chuyển  giao  kết  quả  nghiên  cứu  khoa  học,  công  nghệ  trong  lĩnh  vực  xây  dựng,  nâng  cấp  sửa  chữa,  chế  tạo  vật  liệu  và  thiết  bị,  chống  thấm,  xử  lý  nền  móng  công  trình  theo  quy  định  của  pháp  luật;

4.  Cung  cấp  dịch  vụ  tư  vấn  khảo  sát,  lập  dự  án  đầu  tư,  thiết  kế  kỹ  thuật-bản  vẽ  thi  công  và  dự  toán,  quản  lý  dự  án,  lập  và  đánh  giá  hồ  sơ  mời  thầu,  thẩm  tra  thiết  kế,  giám  sát  thi  công  xây  dựng,  thí  nghiệm  địa  kỹ  thuật  và  vật  liệu  xây  dựng,  kiểm  định  đánh  giá  chất  lượng  công  trình  xây  dựng,  chứng  nhận  sự  phù  hợp  chất  lượng  công  trình  phù  hợp  với  năng  lực  hành  nghề,  nguồn  vốn  và  trang  thiết  bị  của  Viện  theo  quy  định  của  Luật  Xây  dựng  và  các  quy  định  pháp  luật  khác  có  liên  quan;

5.  Tổ  chức  xây  dựng  các  tiêu  chuẩn,  quy  chuẩn,  hướng  dẫn  thiết  kế,  định  mức  kỹ  thuật,  quy  trình  khảo  sát,  thiết  kế,  thi  công  và  nghiệm  thu  công  trình  thuỷ  lợi  trình  cấp  có  thẩm  quyền  ban  hành;

6.  Tổ  chức  sản  xuất,  kinh  doanh  và  xuất  nhập  khẩu  vật  tư  thiết  bị  thuộc  lĩnh  vực  chuyên  môn  được  giao.  Đầu  tư,  xây  dựng  và  quản  lý  khai  thác  các  công  trình  thủy  lợi,  thủy  điện,  cấp  nước,  cơ  sở  sản  xuất  cấu  kiện,  vật  liệu  và  thiết  bị  phục  vụ  xây  dựng  công  trình;

7.  Thông  tin  khoa  học  công  nghệ,  mở  trang  thông  tin  điện  tử  theo  chuyên  ngành;

8.  Hợp  tác  quốc  tế  về  nghiên  cứu  khoa  học  và  chuyển  giao  công  nghệ;  liên  doanh,  liên  kết  với  các  tổ  chức  trong  và  ngoài  nước  để  phát  triển  công  nghệ,  thử  nghiệm  kỹ  thuật  mới,  đào  tạo  nguồn  nhân  lực  thuộc  lĩnh  vực  được  giao  theo  quy  định  của  pháp  luật;

9.  Tham  gia  đào  tạo  sau  đại  học,  tập  huấn  nâng  cao  năng  lực  cho  cán  bộ  trong  ngành  về  lĩnh  vực  xây  dựng  công  trình,  đào  tạo  thí  nghiệm  viên  chuyên  ngành  địa  kỹ  thuật  và  vật  liệu  xây  dựng;

10.  Quản  lý  tài  chính,  tài  sản  và  các  nguồn  lực  khác  được  giao  theo  quy  định  của  pháp  luật;

11.  Thực  hiện  các  nhiệm  vụ  khác  do  Giám  đốc  Viện  Khoa  học  Thủy  lợi  Việt  nam  giao;

3.  Cơ  cấu  tổ  chức

1.  Lãnh  đạo  Viện:  Viện  Thuỷ  công  có  Viện  trưởng  và  các  Phó  Viện  trưởng.

a)  Viện  trưởng  do  Bộ  trưởng  Bộ  Nông  nghiệp  và  Phát  triển  nông  thôn  bổ  nhiệm,  miễn  nhiệm  theo  đề  nghị  của  Giám  đốc  Viện  Khoa  học  Thuỷ  lợi  Việt  Nam,  chịu  trách  nhiệm  trước  Giám  đốc  Viện,  trước  pháp  luật  về  toàn  bộ  hoạt  động  của  Viện;

b)  Các  Phó  Viện  trưởng  do  Giám  đốc  Viện  Khoa  học  Thuỷ  lợi  Việt  Nam  bổ  nhiệm,  miễn  nhiệm  theo  đề  nghị  của  Viện  trưởng,  chịu  trách  nhiệm  trước  Viện  trưởng,  trước  pháp  luật  về  lĩnh  vực  công  tác  được  phân  công  hoặc  ủy  quyền.

2.  Các  phòng  nghiệp  vụ:

2.1)  Phòng  Tổ  chức,  Hành  chính;

2.2)  Phòng  Kế  hoạch,  Tài  chính;

3.  Các  phòng  chuyên  môn:

3.1)  Phòng  nghiên  cứu  vật  liệu;

3.2)  Phòng  nghiên  cứu  địa  kỹ  thuật;

4.  Các  Trung  tâm  nghiên  cứu  khoa  học  và  chuyển  giao  công  nghệ:

4.1)  Trung  tâm  công  trình  hồ  đập;

4.2)  Trung  tâm  công  trình  ven  biển;

4.3)  Trung  tâm  công  trình  ngầm;

4.4)  Trung  tâm  công  trình  cơ  sở  hạ  tầng  nông  thôn.

5.  Doanh  nghiệp  trực  thuộc:

  Viện  sẽ  thành  lập  các  loại  hình  doanh  nghiệp  (công  ty  KHCN,  công  ty  Cổ  phần)  để  thực  hiện  Chiến  lược  phát  triển  Viện  theo  đúng  Pháp  luật.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết