TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Viện Kỹ thuật Biển

Viện Kỹ thuật Biển được thành lập theo Quyết định số 2863/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Kỹ thuật Biển;  Quyết định số 333/QĐ-VKHTLVN-TCHC ngày 16/10/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức và họat động của Viện Kỹ thuật Biển; Quyết định số 246/QĐ-VKHTLVN-TCHC ngày 30/9/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc điều động 19 cán bộ, viên chức của Viện khoa học thủy lợi miền Nam đến công tác tại Viện Kỹ thuật Biển.

Trụ sở tại: 28 Hàm tử, Phường 01, Quận 05, Tp. Hồ Chí Minh

Số Điện thoại: 84-8-8362821     

Số Fax: 84-8-9245269    

Website: www.icoe.org.vn

Email: vienktbien@.vnn.vn

Tên giao dịch quốc tế:  INSTITUTE  OF COASTAL AND OFFSHORE ENGINEERING. Viết tắt là:  ICOE

1. Chức năng

Viện Kỹ thuật Biển có chức năng nghiên cứu khoa học, tham gia đào tạo và hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ về kỹ thuật Biển, môi trường vùng ven biển, cửa sông và hải đảo trong phạm vi cả nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, chương trình, quy hoạch, dự án, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm về khoa học công nghệ của Viện; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng về kỹ thuật biển phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng vùng biển, ven biển và hải đảo. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

2.1. Hải dương học ứng dụng;

2.2. Động lực học biển ven bờ và cửa sông (dòng chảy, sóng, cân bằng và vận chuyển vật chất, bồi, xói, tương tác giữa biển và công trình xây dựng trên biển);

2.3. Công nghệ xây dựng các loại dạng công trình biển như;

2.4. Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển;

2.5. Thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản ven biển;

2.6. Khai thác năng lượng thuỷ triều, gió, sóng biển; khai thác và nuôi trồng thủy hải  sản gần bờ và xa bờ, các loại sinh vật biển khác;

2.7. Ảnh hưởng của nước biển dâng do sự biến đổi khí hậu tới thủy động lực học biển, tới hệ sinh thái biển v.v... và đề xuất các giải pháp thích ứng;

2.8. Xây dựng khu neo đậu tàu thuyền, khu trú bão;

2.9. Quản lý tổng hợp dải ven biển;

2.10. Công nghệ vật liệu mới trong xây dựng công trình biển, ven biển và hải đảo; nghiên cứu giải pháp chống xói lở vùng đảo ven bờ và xa bờ;

2.11. Điều tra cơ bản về thủy, thạch, động lực biển và đới bờ dọc bờ biển, cửa sông ven biển;

2.12. Khai thác các dạng tài nguyên khác liên quan đến biển.

3. Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào phục vụ sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Cung cấp các dịch vụ tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công và dự toán, quản lý dự án, thẩm tra thiết kế, giám sát thi công, thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng vùng ven biển và hải đảo theo qui định của pháp luật.

5. Tổ chức biên soạn các quy trình, qui chuẩn kỹ thuật, chính sách thuộc lĩnh vực được giao.

6. Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao. Đầu tư, xây dựng và quản lý khai thác các công trình kết cấu hạ tầng vùng ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

7. Thông tin khoa học công nghệ chuyên ngành.

8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia đào tạo sau đại học, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong ngành theo quy định.

10. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

11. Được sử dụng Phòng thí nghiệm tổng hợp của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam để nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo qui định của pháp luật.

Phối hợp với phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực thuỷ động lực biển và đới bờ.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1.  Lãnh đạo Viện Kỹ thuật Biển: có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng.

3.2. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng Tổ chức, Hành chính;

- Phòng Kế hoạch, Tài chính.

3. 3. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Nghiên cứu Hải dương học;

- Phòng Nghiên cứu môi trường biển và biến đổi khí hậu.

3.4. Các Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ:

- Trung tâm Nghiên cứu công trình biển;

- Trung tâm Nghiên cứu khai thác tài nguyên biển và đới bờ.

3.5.  Doanh nghiệp trực thuộc:

Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ sẽ được thành lập và hoạt động theo qui định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 80/2007/NĐ- CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết