TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi theo qui định tại Điều 2, Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên có chức năng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước, tham gia đào tạo Sau Đại học, hợp tác quốc tế, tư vấn và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường và thực hiện các nhiệm vụ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tại miền Trung và Tây Nguyên.

Trụ sở tại: 132 Đống Đa - Thành phố Đà Nẵng

Số Điện thoại: 0511.3537076          

Số Fax: 0511.3537075                       

1. Chức năng

Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Trung và Tây Nguyên có chức năng là Viện vùng về lĩnh vực khoa học thủy lợi, thủy điện và môi trường được xếp hạng đặc biệt theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công.

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, các chương trình, dự án, kế hoạch dài hạn năm năm và hàng năm về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thủy lợi, thủy điện, môi trường tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nghiên cứu cơ bản có định hướng, nghiên cứu ứng dụng tổng hợp, nghiên cứu khoa học phục vụ các dịch vụ công ích của nhà nước về thủy lợi, thủy điện, bảo vệ môi trường trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các lĩnh vực nghiên cứu cụ thể:

+ Chiến lược phát triển thủy lợi ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trong tổng thể chiến lược phát triển thủy lợi Quốc gia;

+ Quy hoạch, phát triển và quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước ở các lưu vực sông trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

+ Các giải pháp kỹ thuật phòng, chống lũ, lụt, giảm nhẹ thiên tai, chỉnh trị sông, bảo vệ bờ các sông, suối, vùng bờ biển trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên;

+ Sử dụng đất bền vững, bảo vệ và cải tạo đất, phòng chống hạn hán và sa mạc hoá;

+ Chế độ và kỹ thuật tưới, tiêu cho các loại cây trồng;

+ Vật liệu xây dựng, địa kỹ thuật, nền móng và kết cấu công trình;

+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nguồn nước, quy hoạch, xây dựng và vận hành hệ thống thủy lợi, đê điều, thủy sản, nông nghiệp và nông thôn;

+ Công nghệ xây dựng, thông tin và tự động hoá các hệ thống thủy lợi; 

+ Các giải pháp khai thác, sử dụng nguồn nước, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn phục vụ cho nông thôn vùng sâu, vùng xa khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Xây dựng mô hình thử nghiệm; chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nguồn nước, môi trường; tưới tiêu, cải tạo đất, cấp thoát nước, bảo vệ bờ, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và khôi phục các hệ sinh thái vào sản xuất theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế, lập dự án đầu tư, thẩm tra dự án, giám sát thi công, quản lý dự án và giám định chất lượng công trình xây dựng về thủy lợi, thủy điện, cơ sở hạ tầng, cấp thoát nước, thủy sản phù hợp với năng lực hành nghề xây dựng, nguồn vốn và trang thiết bị của Viện theo quy định của Luật xây dựng và các quy định khác của pháp luật liên quan.

- Tham gia biên soạn các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu thuộc lĩnh vực được giao. đầu tư, xây dựng và khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện theo quy định của pháp luật.

- Thông tin khoa học công nghệ theo quy định của pháp luật.

- Hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về nguồn nước, thủy lợi, thủy điện, môi trường trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

- Tham gia đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đại học về chuyên ngành thuỷ lợi; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành và cộng đồng trong quản lý tưới tiêu, tài nguyên nước và môi trường.

- Tham gia các hoạt động về phòng chống úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn, bão, lụt, giảm thiểu thiên tai, sa mạc hoá trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên thuộc nhiệm vụ của Bộ.

- Làm nhiệm vụ cầu nối của các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam với các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên để giải quyết các vấn đề khoa học, công nghệ về thủy lợi, thuỷ điện và môi trường.

- Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ khác do Bộ và Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giao.

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết