TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2
STT Số ký hiệu Tên Văn bản Ngày ban hành Tải về
1 24/2024/NĐ-CP Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 27/02/2024 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
2 53/2022/NĐ-CP Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng 15/08/2022 Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
3 60/2021/NĐ-CP Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 21/06/2021 Nghị định Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
4 379/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 17/03/2021 Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050
5 30/2020/NĐ-CP Nghị định về công tác văn thư 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
6 847/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 07/01/2020 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
7 33/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 07/01/2020 Quyết định phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8 17/2019/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu 08/04/2019 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu
9 114/2018/NĐ-CP Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước 04/09/2018 Nghị định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
10 100/2018/NĐ-CP Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 16/07/2018 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
11 07/2017/QH14 Luật chuyển giao công nghệ 19/06/2017 Luật chuyển giao công nghệ
12 08/2017/QH14 Luật Thủy lợi 19/06/2017 Luật Thủy lợi
13 15/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 17/02/2017 Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
14 85/2016/NĐ-CP Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
15 54/2016/NĐ-CP Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập 14/06/2016 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
16 58/2015/QĐ-TTg Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập 17/11/2015 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
17 1622/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 17/09/2015 Quyết định về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
18 22/2015/QĐ-TTg Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần 22/06/2015 Quyết định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
19 59/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng
20 56/2015/NĐ-CP Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức 09/06/2015 Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức viên chức
123