TextBody

, 26/07/2024

Huy chương 2

Ứng dụng mô hình MIKE11 và mô hình DELFT3D đánh giá hiệu quả các giải pháp công trình chỉnh trị đoạn sông cong gấp Hữu Chung trên sông Luộc phục vụ giao thông thủy

20/11/2023

Nội dung bài báo trình bày kết quả ứng dụng mô hình MIKE11 và mô hình DELFT3D đánh giá hiệu quả các phương án quy hoạch công trình chỉnh trị đoạn cong gấp Hữu Chung trên sông Luộc, kết qủa nghiên cứu đã lựa chọn phương án cắt trong là phù hợp với đoạn sông nghiên cứu phục vục giao thông thủy và khai thác tổng hợp của các ngành kinh tế hữu quan.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Số liệu cơ bản phục vụ nghiên cứu

2.2. Phương pháp phân tích số liệu thực đo

2.3. Phương pháp mô hình toán

2.4. Giải pháp công trình ổn định đoạn sông nghiên cứu

3. NGHIÊN CỨU TRÊN MÔ HÌNH TOÁN TRƯỜNG ĐỘNG LỰC DÒNG CHẢY ĐOẠN CONG HỮU CHUNG TRÊN SÔNG LUỘC TRƯỚC VÀ SAU KHI CÓ CÔNG TRÌNH CHỈNH TRỊ

3.1. Các yêu cầu cần đạt được

3.2. Mô hình hóa số liệu đầu vào

3.3. Các trường hợp nghiên cứu

3.4. Kết quả nghiên cứu chế độ thủy lực đoạn sông nghiên cứu trong điều kiện hiện trạng và sau khi có công trình chỉnh trị

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo cáo nghiên cứu khả thi (1994). Dự án nâng cấp cải tạo sông Luộc. Công ty Tư vấn Xây dựng Đường Thủy (TEDI-WECCo), Hà nội 1994.

[2] Báo cáo nghiên cứu khả thi (2002). Dự án nâng cấp cải tạo tuyến vận tải thủy Quảng Ninh – Ninh Bình. Công ty Tư vấn Xây dựng công trình thủy I (WACOSE).

[3] Bộ giao thông vận tải (2021), Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[4] Dự án phát triển GTVT đồng bằng Bắc Bộ - NDTDP (2016). Nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến hành lang đường thủy số 2 (Quảng Ninh - Hải Phòng - Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình).

[5] Lương Phương Hậu (2010), Nghiên cứu các giải pháp Khoa học – Công nghệ cho hệ thống công trình chỉnh trị trên các đoạn sông trọng điểm vùng ĐBBB và ĐBNB. Báo cáo tổng kết đề tài KC08.14/06-10.

[6] Nguyễn Kiên Quyết (2011), Nghiên cứu một số giải pháp phòng chống sạt lở bờ sông, Luận án tiến sĩ kỹ thuật, Đại học Xây dựng.

[7] Lê Văn Tuấn (2017), Nghiên cứu cơ chế tác động để chỉnh trị đoạn sông cong gấp trong vùng chịu ảnh hưởng của thủy triều, Luận án Tiến sỹ kỹ thuật.

[8] DHI, 2019. Users Manual: MIKE 11. Danish Hydraulic Institute.

[9] Delft Hydraulics, 2006. Delft3D-FLOW User Manual; Delft3D-WAVE User Manual.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Ứng dụng mô hình MIKE11 và mô hình DELFT3D đánh giá hiệu quả các giải pháp công trình chỉnh trị đoạn sông cong gấp Hữu Chung trên sông Luộc phục vụ giao thông thủy

Phạm Văn Thắng
Công ty TNHH Royal Haskoning DHV Việt Nam
Nguyễn Kiên Quyết
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Nguyễn Quang Hùng
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: