TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế (gọi tắt là Trung tâm) trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam (gọi tắt là Viện) là đơn vị mới được thành lập trên cơ sở tổ chức và sắp xếp lại Phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Đào tạo của Viện Khoa học Thuỷ lợi - Hà Nội theo Quyết định số 594/QD - TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.

Trụ sở tại: 171 Phố Tây Sơn – Quận Đống Đa – Thành phố Hà NộiVà Quyết định số 55/2008/QĐ-BNN ngày 25/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Quyết định số 2305/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

Số Điện thoại: 84-4-35634071Số Fax: 84-4-38536290

Website: www.ctic.org.vn

Email: ctic@ctic.org.vn

Tên giao dịch quốc tế: Center for Training and International Cooperation (CTIC)

1.Quá trình thành lập và phát triển

 - Từ 1999 đến tháng 7/2008: là Phòng Hợp tác Quốc tế và bộ phận Đào tạo của phòng Tổ chức hành chính, Viện Khoa học Thủy lợi.

- Từ tháng 8/2008 là Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam theo Quyết định số: 2305/QĐ-BNN-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm được cấp Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ với những phạm vi hoạt động như sau:

2. Chức năng

- Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

- Trung tâm Đào tạo và Hợp tác quốc tế có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu; hợp tác quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nguồn nước, thuỷ lợi, thủy điện, môi trường, trên phạm vi cả nước.

 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của Trung tâm:

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền chiến lược, chương trình kế họach hợp tác quốc tế (HTQT), đào tạo nguồn nhân lực của Viện; tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình, kế họach sau khi được phê duyệt;

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ;

- Nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp thu những chương trình đào tạo của các nước phát triển về khoa học công nghệ phù hợp;

- Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong Viện tìm kiếm cơ hội tài trợ, hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong việc nâng cao năng lực khoa học công nghệ (KHCN) của Viện, chuyển giao công nghệ, tư vấn và đào tạo; hướng dẫn, kiểm tra công tác đào tạo và hợp tác quốc tế của các đơn vị trực thuộc Viện;

- Điều phối và thực hiện các nhiệm vụ, chương trình/ dự án, hoạt động HTQT chung của Viện;

- Tổ chức đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đại học về lĩnh vực quản lý nước tổng hợp, thuỷ lợi, thuỷ điện, biến đổi khí hậu và môi trường. Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực cộng đồng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia biên soạn các chương trình, giáo trình đào tạo theo chuyên ngành và tài liệu nghiên cứu, giảng dạy. Tổ chức đánh giá các chương trình, giáo trình đào tạo của các ngành học, môn học của Viện để điều chỉnh cho phù hợp.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;

- Tư vấn đào tạo, thể chế, tư vấn đầu tư, giám sát, đánh giá, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, thông tin KHCN về đào tạo và HTQT;

- Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Viện giao.

- Thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ về KHCN.

 4. Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và các Phó giám đốc

Các phòng chức năng, chuyên môn:

 - Phòng Tổng hợp

 - Phòng Đào tạo

 - Phòng Quan hệ Quốc tế

- Phòng nghiên cứu khoa học và tư vấn kỹ thuật

- Doanh nghiệp trực thuộc

Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Giới thiệu về Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi

Xem chi tiết

Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (PIM)

Giới thiệu về Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Xem chi tiết

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Giới thiệu về Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Xem chi tiết

Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình

Giới thiệu về Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (WIP)

Xem chi tiết