TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Tràn sự cố trên đập đất sử dụng cấu kiện bê tông có liên kết - một giải pháp đảm bảo an toàn cho các đập vừa và nhỏ ở Việt Nam

30/03/2022

Lũ tràn đỉnh đập là một trong những nguyên nhân chính gây ra sự cố đối với đập đất. Một giải pháp ứng phó với loại sự cố này đã được ứng dụng thành công trên thế giới là sử dụng toàn bộ hay một phần chiều dài đỉnh đập như một tràn sự cố để chủ động cho phép nước tràn qua đỉnh đập khi công trình xả lũ hiện có của hồ chứa không hoạt động bình thường hoặc xảy ra lũ vượt tần suất. Vấn đề đặt ra là lựa chọn loại vật liệu có thể bảo vệ bề mặt đập chống lại sự xói mòn trong quá trình dòng chảy tràn. Bài viết trình bày cơ sở khoa học, khả năng áp dụng, một số vấn đề chính trong tính toán thiết kế cũng như kết quả ứng dụng thử nghiệm giải pháp tràn sự cố sử dụng cấu kiện bê tông đúc sẵn có khớp nối (Articulated Concrete Blocks - ACB) đảm bảo an toàn cho các hồ đập vừa và nhỏ ở Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CƠ SỞ KHOA HỌC

2.1. Ứng xử của đập đất khi tràn đỉnh

2.2. Chế độ thủy lực của dòng chảy tràn qua đỉnh đập

2.3. Phân vùng và cơ chế xói của đập đất trong quá trình tràn đỉnh

3. GIẢI PHÁP TRÀN SỰ CỐ SỬ DỤNG CẤU KIỆN ACB

3.1. Tổng quan về cấu kiện ACB

3.2. Khả năng áp dụng ở điều kiện Việt Nam

3.3. Một số vấn đề trong thiết kế

3.4. Kết quả ứng dụng thử nghiệm giải pháp công nghệ cho hồ Đắk Noh, tỉnh Đắk Nông

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Powledge et al, 1989. “Mechanics of Overflow Erosion on Embankments II: Hydraulic and Design Considerations,” Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 115, No. 8.

[2] Phạm Thị Hương, 2018. Nghiên cứu cơ chế xói mặt của đập đất khi nước tràn đỉnh, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Thủy lợi.

[3] FEMA P - 1015, May 2014, Technical Manual: Overtopping Protection for Dams.

[4] National Concrete Masonry Association (NCMA), 2010. Design Manual for Articulating Concrete Block (ACB) Revetment Systems. Second Edition., TR220A. 76 pp.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Tràn sự cố trên đập đất sử dụng cấu kiện bê tông có liên kết - một giải pháp đảm bảo an toàn cho các đập vừa và nhỏ ở Việt Nam

Đinh Xuân Trọng, Vũ Bá Thao
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Phạm Thị Hương
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: