TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Tối đa hóa lợi ích giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong dự án cấp nước tập trung ở nông thôn Việt Nam

24/08/2021

Nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình cấp nước tập trung nông thôn ngày càng lớn trong khi ngân sách nhà nước hạn chế không đáp ứng yêu cầu thì giải pháp đầu tư theo hình thức đối tác công tư có vài trò và vị trí quan trọng để giải quyết vấn đề này. Để thu hút khu vực tư nhân đầu tư theo hình thức đối tác công tư thì việc cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư là nhân tố quan trọng nhất. Bài báo sử dụng mô hình lập trình tuyến tính nâng cao để đề xuất cơ cấu nguồn vốn chủ sở hữu nhằm tối ưu lợi ích giữa nhà nước và nhà đầu tư sử dụng số liệu dự án đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch liên xã Trung Đông, Trực Tuấn huyện Trực Ninh; xã Nam Thanh huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ cấu vốn chủ sở hữu tối ưu là 20%, phần tham gia của nhà nước khoảng từ 28,32% đến 51,97% so với tổng chi phí đầu tư xây dựng công trình. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các bên liên quan như doanh nghiệp dự án, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức tài chính cho vay/ngân hàng tham khảo khi lựa chọn dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực cấp nước tập trung nông thôn ở Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ *

2. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

5. KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. A. Wibowo (2009), ‘Maximizing equity net present value of project-financed infrastructure project under build, operate, transfer (BOT) scheme’, In Proceedings of the International Conference on Sutainable Infrastructure and Built Environment in Development Countries, pp.198-204.

[2]. Bakatjan, S., Arikan, M. và Tiong, R. L. K. (2003), ‘Optimal Capital Structure Model for BOT Power Projects in Turkey’. Journal of Construction Engineering and Management, (129), 89-97. (2003)129: 1(89).

[3]. Carlos fernandes, Miguel ferreira và Filipe moura (2016), ‘PPPs — True Financial Costs and Hidden Returns’, Transport Reviews, Issue 2, Volume 36.

[4]. David Haarmeyer và Ashoka Mody (1998), ‘Tapping the Private Sector Approaches to Managing Risk in Water and Sanitation’, The Journal of Structured Finance, 4 (2) 7-23, Summer 1998

[5]. Deepak K. Sharma, Qingbin Cui, Lijian Chen và Jay K. Lindly (2010), ‘Balancing Private and Public Interests in Public–Private Partnership Contracts Through Optimization of Equity Capital Structure’, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2151 pp. 60–66.

[6]. Eduardo Engel, Ronald Fischer và Alexander Galetovic (2014), ‘Finance and Public-Private Partnerships’, from: https://www.rba.gov.au/ publications/ confs/ 2014/pdf/engel-fischer-galetovic.pdf

[7]. ESCAP (2011), ‘A guidebook on public-private partnership in infrastructure’

[8]. Fredy Kurniawan, Sri Wiwoho Mudjanarko và Stephen Ogunlana (2015), ‘Best practice for financial models of PPP projects’, The 5th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF-5).

[9]. Gibranius Berutu, Muhammad Firdaus và Hendro Sasongko (2017), ‘Capital Structure Optimization of Staging Development Toll Road Project in Indonesia’, International Journal of Science and Research, Volume 6 Issue 3, March 2017.

[10]. Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi (IWEM) (2015), ‘Report on private sector participation in rural water supply (Study sites: Ha Nam, Thai Binh, Long An)’, Workshop on rural water supply and sanitation national target program for period of 2012-2015 closing and participation of private sector in rural water supply, November 2015.

[11]. Jan.Svedik và Libena.Tetrevova (2015), ‘Use of Public Debt Mezzanine Instruments in the Czech Republic’, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 210, Pages 449-455.

[12]. K. C. Iyer và M. Sagheer (2012), ‘Optimization of bid winning potential and capital structure for buildoperate-transfer road project in India’, Journal of Management and Engineering, 28 (2), pp. 104-113..

[13]. S. Bakatjan, M. Arikan và RLK. Tiong, ‘Optimal capital structure model for BOT power projects in Turkey’, Journal of Construction Engineering and Management, 129 (1), pp. 89-97.

[14]. Schaufelberger và Wipadapisut (2003), ‘Alternate Financing Strategies for Build-Operate-Transfer Projects’, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 129, Issue 2.

[15]. S. Thomas Ng, Jingzhu Xie, Yau Kai Cheung và Marcus Jefferies (2007), ‘A simulation model for optimizing the concession period of public–private partnerships schemes’, International Journal of Project Management, Volume 25, Issue 8, Pages 791-798.

[16]. Sungmin Yun, Seung Heon Han, Hyoungkwan Kim và Jong Ho Ock (2009), ‘Capital structure optimization for build–operate–transfer (BOT) projects using a stochastic and multi-objective approach’, Canadian Journal of Civil Engineering, 38(2): 166-174.

[17]. Ke Feng, Wei Xiong, Shouqing Wang, Chunlin Wu và Yanguang Xue (2017), ‘Optimizing an Equity Capital Structure Model for Public–Private Partnership Projects Involved with Public Funds’, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 143, Issue 9.

[18]. Kleemeier Elizabeth L (2010), ‘Private Operators and Rural Water Supplies : A Desk Review of Experience’. Water papers;. World Bank, Washington, DC, from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/17248.

[19]. M. Islam và S. Mohamed (2009), ‘Bid-winning potentialoptimization for concession schemes with imprecise investment parameters’, Journal of Construction Engineering and Management, 135 (8), pp. 690-700.

[20]. World Bank (2017), ‘Investments in IDA Countries Private Participation in Infrastructure (PPI) 2013 – 2017’, from: https://ppi.worldbank.org/ ~/media/ GIAWB/PPI/Documents/Global-Notes/PPI_ IDACountries_2013-2017.pdf

[21]. Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ cấp nước và vệ sinh môi trường (2017), Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch liên xã: Trung Đông, Trực Tuấn, huyện Trực Ninh; Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

[22]. Xueqing Zhang (2005), ‘Financial Viability Analysis and Capital Structure Optimization in Privatized Public Infrastructure Projects’, Journal of Construction Engineering and Management, Vol. 131, Issue 6.


Chi tiết bài báo xem tại đây: Tối đa hóa lợi ích giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân trong dự án cấp nước tập trung ở nông thôn Việt Nam

Đoàn Thế Lợi, Nguyễn Tuấn Anh
Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi
Nguyễn Hữu Dũng
Đại học Kinh tế Quốc dân

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI