TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Tính ứng dụng cao của đề tài về xây dựng định mức quản lý công trình thủy lợi của Viện Kinh tế và Chính sách Thủy lợi

10/03/2010

Ngày 04/3/2010, tại Viện Khoa học Thủy lợi, Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ do GS.TS Nguyễn Quang Kim  là chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu đề xuất quy trình và phương pháp xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi”.   

 

 

 

Đây là đề tài do Th.S Trương Đức Toàn - Viện Kinh tế và Chính sách thủy lợi làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài: đưa ra phương pháp và quy trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi, làm căn cứ xác định các khoản chi phí hợp lệ, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn quyền lợi với trách nhiệm, thực hiện xã hội hóa công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi.

Ở Việt Nam, trước đây đã có hướng dẫn xây dựng định mức nhưng chưa khoa học và thống nhất về quy trình. Đề tài của Th.S Toàn chủ nhiệm đã xây dựng 7 định mức cơ bản bao gồm: Định mức lao động; Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định; Định mức sử dụng nước (tại mặt ruộng); Định mức tiêu hao điện năng cho bơm, tưới tiêu; Định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị; Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

 

Đề tài cũng đã được áp dụng thí điểm và tập huấn cho hơn 170 lượt cán bộ. Đặc biệt, từ kết quả nghiên cứu của đề tài, Bộ Nông nghiệp & PTNT ra Quyết định số 2891 ngày 12/10/2009, Ban hành Hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Trên cơ sở Quyết định đó, Viện Kinh tế và Chính sách thủy lợi đã biên soạn Sổ tay hướng dẫn xây dựng định mức quản lý công trình thủy lợi.

Theo Hội đồng nghiệm thu, định mức được xây dựng có cơ sở khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng, Đề tài có mức độ ứng dụng cao, có triển vọng áp dụng vào thực tế. Đề tài nghiệm thu đạt loại Khá.

Vũ Tỉnh