TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thủy lợi phải đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành.

05/11/2009

Đó là một trong những kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Đào Xuân Học tại buổi làm việc về công tác Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi ngày 30 tháng 3 vừa qua.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tham dự cuộc họp trên cùng Lãnh đạo và chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Thủy lợi, Cục Đê điều và Phòng chống lụt bão, Cục Quản lý xây dựng công trình, Trường Đại học Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi Việt Nam

Sau khi nghe Vụ Khoa học Công nghệ & Môi trường báo cáo tổng hợp về tình hình thực hiện công tác Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thủy lợi trong thời gian qua, đề nghị một số biện pháp đẩy mạnh trong thời gian tới và ý kiến của các đơn vị, Thứ trưởng Đào Xuân Học kết luận:

Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có vai trò quan trọng trong quản lý nhà nước về mặt kỹ thuật. Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thủy lợi phải đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành…; Để đẩy mạnh công tác Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thủy lợi trng thời gian tới Bộ yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc cụ thể sau: Thống nhất với đề nghị của các Cục, Vụ, Viện, Trường, yêu cầu Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường tiếp tục làm đầu mối, chủ trì tổ chức thực hiện công tác Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thủy lợi; Các Cục: Thủy lợi, Quản lý Đê điều và PCLB, Quản lý XDCT phối hợp với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trong việc xây dựng kế hoạch, thẩm định đề cương, nghiệm thu dự thảo hồ sơ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các đơn vị và cá nhân được giao thực hiện Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thủy lợi cần đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt theo đúng quy định hiện hành; Trong năm 2009, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình Bộ giao ngay các đơn vị, cá nhân thực hiện kế hoạch chuyển đổi hết số tiêu chuẩn ngành (14TCN) lĩnh vực thủy lợi còn lại cần  phải chuyển đổi thành Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Vũ Tỉnh

 

Ý kiến góp ý: