TextBody

, 24/01/2022

Huy chương 2

Tiếp tục phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu

06/11/2009

Ngày 25 tháng 6 năm 2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ký ban hành chỉ thị số 1816/CT-BNN-KH về việc Xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn 5 năm 2011 - 2015.

Tại Chỉ thị, trong đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 5 năm  2006 - 2010, đối với tình hình phát triển thủy lợi, đê điều, hạ tầng thủy sản, phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, Bộ trưởng nêu rõ: Đánh giá làm rõ kết quả đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ phục vụ theo hướng đa mục tiêu, hệ thống khu tránh trú bão, cảng cá về năng lực tăng thêm trong 5 năm, tình hình an toàn hồ chứa, quản lý hệ thống cơ sở này; Kết quả đầu tư mới, tu bổ, nâng cấp các hệ thống đê điều; vấn đề vi phạm quản lý đê điều; tình hình thiên tai bão, lụt, lũ quét, sạt lở… kết quả khắc phục.

Trong nội dung kế hoạch phát triển nông thôn 5 năm 2011 - 2015, về phát triển nông thôn, Bộ trưởng chỉ thị: … Tiếp tục đầu tư phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, đến năm 2015 cấp đủ nước tưới cho 6,5 triệu ha đất cây hàng năm (trong đó có khoảng 3,9 triệu ha đất trồng lúa); 0,6 triệu ha cây lâu năm; 0,65 triệu ha nuôi trồng thủy sản; trên 90% cư dân nông thôn có đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt và phát triển công nghiệp; Xây dựng hồ chứa nước ở vùng thường xuyên bị khô hạn, phát triển thủy lợi nhỏ kết hợp với thủy điện ở miền núi. Củng cố, xây dựng hệ thống đê sông, đê biển, hệ thống ngăn, thoát lũ. Nâng cao mức an toàn phòng chống và thích nghi của các công trình thủy lợi, năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, giảm thiểu tổn thất do bão lũ gây ra. Chủ động triển khai một bước các công trình giảm thiểu tác hại do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hình thành các tổ chức của nông dân tự quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên nước.

Tỉnh Thanh