TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Thứ trưởng, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Đào Xuân Học làm việc với Phòng thí nghiệm Trọng điểm quốc gia về Động lực học sông biển và Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế

05/11/2009

Ngày 06 tháng 02 năm 2009, GS.TS Đào Xuân Học đã có buổi làm việc với hai đơn vị thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam là Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển và Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế tại hai đơn vị trên. Cùng tham dự có các Phó giám đốc Viện, Lãnh đạo các Ban Kế hoạch Tổng hợp, Tổ chức Hành chính, Tài chính Kế toán.

Trong buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo công tác và định hướng hoạt động của hai đơn vị, ý kiến của các đại biểu, Giám đốc Viện đã có ý kiến chỉ đạo:

 Về phòng Thí nghiệm Trọng điểm quốc gia về Động lực học sông biển: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển đã nhanh chóng ổn định được tổ chức và có nhiều cố gắng tạo được công việc ổn định cho cán bộ công nhân viên chức; Cần triển khai xây dựng quy chế hoạt động của Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển để tăng hiệu quả sử dụng trang thiết bị, quản lý cơ sở vật chất và làm tốt chức năng của một phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia; Giúp cho ngành và địa phương giải quyết một số vấn đề khó khăn như: chóng xói lở bờ biển Hải Hậu - Nam Định, thí nghiệm mô hình cho các công trình đầu mối lớn của các hệ thống thủy lợi sắp tới để được quy hoạch xây dựng như: cống Liên Mạc, cống Nghi Xuyên, Cầu Xe, An Thổ...; Cần tổ chức thực hiện tốt các điều tra cơ bản cửa sông Miền Trung để có được cơ sở dữ liệu tin cậy phục vụ cho công tác nghiên cứu đề xuất các giải pháp chỉnh trị.

 Về Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế: Trung tâm đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hợp tác quốc tế & đào tạo, có nhiều nỗ lực trong xây dựng chương trình hợp tác, đào tạo thạc sĩ với Đại học Gologne (Đức); Giao Ban Tổ chức Hành chính cân đối chung quỹ mặt bằng nhà làm việc tại khu hành chính Viện để trong tháng 2/2009 sắp xếp được 01 phòng máy tính phục vụ chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ; Trong định hướng hoạt động sắp tới, Trung tâm cần có kế hoạch cụ thể để tăng cường trợ giúp các đơn vị trong việc phát triển các công nghệ, phối hợp với Ban KHTH và tư vấn cho công tác nghiên cứu của các đơn vị trong hợp tác quốc tế. Có phân công cụ thể nhân lực của đơn vị để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Trung tâm; Đồng ý cho Trung tâm Đào tạo & HTQT được đầu tư tăng cường trang thiết bị nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của Trung tâm.