TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Thông tin luận án TSKT của NCS. Trần Kỳ

19/04/2023


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Trần Ký)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)_NCS. Trần Ký

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)_NCS. Trần Ký

CƠ SỞ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

Ý kiến góp ý: