TextBody

, 16/07/2024

Huy chương 2

Thông tin luận án TSKT của NCS. Nguyễn Anh Tiến

06/07/2021

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Anh Tiến

2. Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất giải pháp và đánh giá chức năng giảm sóng của công trình đê rỗng phức hợp bảo vệ bờ biển từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên.

3. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Mã số: 9 58 02 02

4. Người hướng dẫn khoa học:     (1). PGS.TS. Tô Văn Thanh

                                                       (2). GS.TS. Thiều Quang Tuấn

5. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Thông tin luận án

6. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

6.1. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu đề xuất được giải pháp công trình đê giảm sóng có cấu trúc lắp ghép linh hoạt, bằng các cấu kiện bê tông khối rỗng đúc sẵn định hình và xây dựng được phương pháp tính toán truyền sóng cho công trình gắn với điều kiện tự nhiên vùng biển Tây của đồng bằng sông Cửu Long.

6.2. Đối tượng nghiên cứu

Công trình đê giảm sóng có dạng kết cấu mới và cơ chế tiêu hao năng lượng sóng khi truyền qua công trình.

6.3. Phạm vi nghiên cứu

Đê giảm sóng ngầm dạng rỗng lắp ghép thêm hệ cọc bên trên đỉnh đê ngầm (luận án gọi là Công trình đê rỗng phức hợp), công trình xây dựng trên bãi biển bùn phía trước đai rừng ngập mặn bị xói lở từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

7. Các phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu tổng quan.

- Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm kết hợp lý thuyết năng lượng sóng.

- Phương pháp chuyên gia.

- Phương pháp nghiên cứu ứng dụng.

8. Ý nghỉa khoa học và thực tiển

Nghiên cứu luận án đã vận dụng một cách sáng tạo giữa lý thuyết cân bằng năng lượng sóng với nghiên cứu thực nghiệm mô hình vật lý để phân tích, xác định được mức độ ảnh hưởng của các tham số chi phối cơ bản và xây dựng được phương pháp tính toán truyền sóng cho loại công trình đê giảm sóng có dạng kết cấu mới, phi truyền thống.

Giải pháp công trình đê rỗng phức hợp đáp ứng được khá đầy đủ các tiêu chí đa mục tiêu của một giải pháp khoa học công nghệ bảo vệ bờ biển, hoàn toàn khả thi khi xem xét ứng dụng vào thực tiễn cho mục đích giảm sóng bảo vệ bờ biển bùn rừng ngập mặn bị xói lở từ mũi Cà Mau đến Hà Tiên thuộc vùng biển phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, kết quả nghiên của luận án đã ứng dụng để tính toán, lựa chọn phương án công trình đê rỗng phức hợp (công trình thử nghiệm của Đề tài cấp Quốc gia, mã số ĐTĐL.CN-09/17) trong chức năng thiết kế giảm sóng hỗ trợ trồng cây ngập mặn ven biển.

9. Những đóng góp mới của luận án

1- Nghiên cứu đề xuất được giải pháp công trình đê rỗng có cấu trúc phức hợp, lắp ghép linh hoạt bằng các cấu kiện bê tông đúc sẵn định hình, thay thế cho vật liệu đá đổ truyền thống. Trong đó, phần khối đế là một thân đê ngầm rỗng, tiêu hao năng lượng sóng thông qua quá trình sóng vỡ, ma sát và dòng chảy thân đê, phần hệ cọc bên trên đỉnh đê ngầm tiêu hao năng lượng sóng nhờ công của lực cản. Tính mới và trình độ sáng tạo của giải pháp công trình này chính là việc đề xuất bố trí linh hoạt thêm hệ cọc bên trên đỉnh đê ngầm để tăng hiệu quả giảm sóng của đê ngầm, nhưng không ngăn cản hoàn toàn sự lưu thông của nước qua tuyến đê, giúp duy trì các quá trình trao đổi chất, trao đổi nước bên trong và ngoài tuyến đê, giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường tự nhiên vùng phụ cận, đồng thời còn có khả năng gây bồi, tạo bãi, hỗ trợ bảo tồn hay tái sinh hệ sinh thái rừng ngập mặn phía biển Tây của đồng bằng sông Cửu Long, kết cấu công trình phù hợp với địa chất nền bùn mềm yếu khả năng chịu tải kém, thi công lắp đặt nhanh, giá thành hợp lý, có khả năng luân chuyển tái sử dụng.

2- Xây dựng được phương pháp và thiết lập được công thức tổng quát dạng bán thực nghiệm lượng hóa hệ số truyền sóng của công trình gắn với điều kiện tự nhiên vùng biển Tây của ĐBSCL.


ABSTRACT OF TECHNICAL DISSERTATION

1. PhD candidate: Nguyen Anh Tien

2. The title of the Dissertation: Studying and proposing a solution as well as assessing the function of wave energy reduction of hollow complex dike for coastal protection from Ca Mau cape to Ha Tien.

3. Specialization: Technical Construction of Hydraulic Works; Code: 9 58 02 02

4. Supervisors:            (1). Assoc. Prof. Dr. To Van Thanh

                                      (2). Prof. Dr. Thieu Quang Tuan               

5. Academic training organization: Vietnam Academy for Water resources..

The Dissertation information

6. Research objectives, subject and scope of the study

6.1. Research objectives

Studying and proposing the solution for a wave-attenuating breakwater with a flexible assembly structure by precast fixative concrete structures, appropriate applications to reduce wave energy for protecting the eroded mangrove-mud coast from Ca Mau cape to Ha Tien and developing a semi-experimental formula to calculate and determine the wave transmission coefficient of the construction suitable for the natural conditions in the West Sea of the Mekong Delta.

6.2. The object of the study

The wave-attenuating dike has an innovative structured shape and the mechanism of the wave energy consumption when passing through the construction.

6.3. The scope of the research

Hollow submerged breakwater with additional piles system on the top of submerged dike (complex hollow dike called in the Dissertation), dike built in muddy beaches in front of the eroded mangrove belt from Ca Mau cape to Ha Tien in the Mekong Delta.

7. Research methodology

- General research method.

- Experimental research method on physical modelling combining wave energy theory.

- Method of experts.

- Method of applied research.

8. Scientific and practical signification

The dissertation research has creatively applied between the theory of wave energy balance with experimental study based on physical models to analyze and determine the influence of the basic dominant parameters and develop a method to calculate wave transmission for new and non-traditional wave attenuating breakwaters.

The solution of complex hollow breakwaters quite fully meets the multi-objective criteria of a scientific and technological solution for coastal protection and it is completely feasible when considering practical application for the purpose of wave attenuating to protect the mangrove muddy coast from the erosion from Cape Ca Mau to Ha Tien in the western sea of ​​the Mekong Delta. In particular, the results of the dissertation have been applied to evaluate and select the complex hollow breakwaters (the pilot works of the National Project, the code of ĐTĐL.CN-09/17) in the design function for reducing waves to support for planting coastal mangrove.

9. New contributions of the Dissertation

1- The study proposes a solution for a complex hollow breakwater, which is flexibly assembled by precast concreted structures, alternative to traditional stone poured material. In which, the base block is a hollow submerged breakwater, the dissipation of wave energy through the wave breaking, the friction and currents in the breakwater body, the piles system on top of the submerged breakwater dissipating wave energy based on the drag friction. The novelty and creative level of this structural solution is to propose flexible disposition of the piles system on top of the submerged dike to increase the efficiency of dissipating wave energy from this submerged dike, but incompletely prevent the flow through into the submerged dike. It helps maintain the processes of exchanging water and material inside and outside the breakwater system to minimize negative impacts on the adjacent natural environment. Also, it is capable of sedimentation, supporting the conservation or the restoration of the mangrove ecosystem in the West Sea of ​​the Mekong Delta. The breakwater structure is suitable for the soft muddy geology with the capacity of poor weight load, the fast construction and installation, a reasonable cost, the ability of reuse.

2- Developing the method and establishing the general semi-experimental formula to quantify the wave transmission coefficient of a complex hollow breakwaters in association with the natural conditions of the West Sea region of the Mekong Delta.


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Nguyễn Anh Tiến)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Nguyễn Anh Tiến)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Nguyễn Anh Tiến)

Ý kiến góp ý: