TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

05/11/2009

Ngày 28/4/2009, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đã ra Chỉ thị số 1140/CT-BNN-VP về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Bộ trưởng Chỉ thị cho các đơn vị thuộc Bộ và các cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc những công việc trọng tâm:

Thủ trưởng các đơn vị khoa học công nghệ - đào tạo thuộc Bộ có trách nhiệm:

Xây dựng chiến lược khoa học công nghệ của đơn vị, những đơn vị đã xây dựng chiến lược cần rà soát, bổ sung để hoàn thiện; củng cố Hội đồng khoa học của đơn vị, tạo điều kiện để Hội đồng hoạt động thực chất theo đúng quy chế; xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học lành mạnh trên cơ sở tôn trọng sự trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch; chăm lo công tác đào tạo cán bộ; chú trọng phát triển hợp tác trong nước và quốc tế; Tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập; Hàng năm tổng kết hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị, trong đó đánh giá hiệu quả của các kết quả nghiên cứu của đơn vị được ứng dụng trong thực tiễn; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trình diễn các kết quả nghiên cứu; tăng cường xây dựng và thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ là tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá, đề nghị khen thưởng cán bộ khoa học; Quản lý chặt chẽ hoạt động khoa học công nghệ của đơn vị

Cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ có trách nhiệm:

Thực hiện đầy đủ các nội dung của hợp đồng khoa học công nghệ đã ký kết, bảo đảm tiến độ, sử dụng kinh phí đúng theo quy định; Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng và kinh phí trong quá trình thực hiện phải có báo cáo bằng văn bản và được cấp thẩm quyền đồng ý; Trường hợp không hoàn thành hợp đồng hoặc đề tài, dự án không được nghiệm thu phải  trả lại kinh phí; Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, dự án sử dụng kinh phí đúng hạn theo quy định; Báo cáo kết quả cuối cùng trong vòng 02 tháng sau khi đề tài, dự án kết thúc…

 

Ý kiến góp ý: