TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Tác động đến môi trường và xã hội của các dự án thủy điện ở Việt Nam

14/12/2022

Phát triển thủy điện ở Việt Nam trong hơn hai thập kỷ qua đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước nhưng việc đầu tư xây dựng thủy điện cũng là nguyên nhân chính gây ra các tác động ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh kế của hàng triệu người dân do vấn đề di dân tái định cư, gây biến đổi cảnh quan nguồn nước, tác động tiêu cực tới tài nguyên rừng, thủy sản, hệ sinh thái và đa dạng sinh học thượng lưu và hạ lưu các con đập. Bài báo sẽ trình bày các tác động đến các vấn đề về môi trường và xã hội của các dự án thủy điện ở Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Những tác động tích cực

3.2 Những tác động tiêu cực

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định số 428-QĐ/TTg về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 – 2020 có xét đến năm 2030.

[2] Lê Anh Tuấn, Đào Thị Việt Nga (2016). Phát triển thủy điện ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp. Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

[3] Bộ Chính trị, (2020), Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

[4] Chính phủ, (2015), Báo cáo số 608-BC/CP về điều chỉnh quy hoạch thủy điện nhỏ trên toàn quốc, ngày 05 tháng 11 năm 2015.

[5] Nguyễn Việt Dũng, Trần Chí Trung, Lê Văn Hùng (2010). “Vai trò và sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình ra quyết định phát triển thủy điện ở Việt Nam: nghiên cứu
điểm ở Sapa, Lào Cai”, 2010.

[6] Nguyễn Lập Dân, Ngô Lê Long, Ngô Lê An, Dương Quốc Huy, Chu Bá Thi (2013), “Tác động của phát triển thủy điện đến Tài nguyên Nước khu vực Tây Nguyên”, Tạp chí các khoa
học về trái đất 6.2013, pp 175-180.

[7] Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Mường Khương, Lào Cai.

[8] Lê Anh Tuấn, Lâm Thị Thu Sửu (2013) - Trung tâm nghiên cứu và phát triển xã hội (CSRD). Báo cáo nghiên cứu quá trình phát triển và thực thi các dự án thủy điện ở lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn - Quảng Nam và sông Long Đại - Quảng Bình.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Tác động đến môi trường và xã hội của các dự án thủy điện ở Việt Nam

Đỗ Văn Chính
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: