TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Tác động của mất cân bằng bùn cát đến dự báo diễn biến hình thái và đặc trưng thủy văn trên sông Hồng, sông Đuống

06/05/2024

Sông Hồng là một trong những sông lớn của hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Đuống là con sông chuyển nước chủ yếu từ sông Hồng sang sông Thái Bình. Sự thay đổi hình thái trên sông Hồng, sông Đuống có tác động không nhỏ đến khả năng lấy nước của các công trình trên sông và khả năng chuyển nước của con sông. Khi xảy ra các vấn đề mất cân bằng bùn cát bao gồm lượng bùn cát từ thượng lưu về giảm do các hồ chứa thượng nguồn giữ lại và khai thác cát ở vùng hạ lưu. Các quá trình mất cân bằng bùn cát này có tác động đến thay đổi diễn biến lòng dẫn cũng như các đặc trưng thủy văn của đoạn sông. Trong bài báo này, trình bày những tác động khi mất cân bằng bùn cát đến việc dự báo diễn biến lòng dẫn và đặc trưng thủy văn trên sông Hồng, sông Đuống.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, DỰ BÁO

3. KẾT QUẢ DỰ BÁO VÀ BÌNH LUẬN

3.1 Các kịch bản tính toán

3.2 Kết quả dự báo diễn biến hình thái trên sông Hồng, sông Đuống

3.3. Kết quả dự báo đặc trưng thủy văn trên sông Hồng, sông Đuống

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Mạnh Linh, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (2022) “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán dự báo diễn biến lòng dẫn sông ngòi trong điều kiện mất cân bằng bùn cát hạ du, áp dụng tính toán cho sông Thái Bình”.

[2] Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (2017) “Dự báo xu thế biến đổi lòng dẫn, sự hạ thấp mực nước và đề xuất giải pháp khắc phục, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi (cống qua đê, trạm bơm tưới và công trình bảo vệ bờ) trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình”.

[3] Phạm Đình, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2015) “Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác cát đến chế độ dòng chảy, diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác cát hợp lý trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình”.

[4] Hồ Việt Cường, Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển (2013), “Nghiên cứu lựa chọn công thức vận chuyển bùn cát phù hợp với sông Hồng và xác định quá trình lan truyền của sóng qua rừng ngập mặn ven biển từ Hải Phòng đến Thanh Hóa”

[5] Tran Thi Kim và nnk, bài báo đăng trên tạp chí MDPI của Thụy Sĩ tháng 10 năm 2020 “Assessment of the Impact of Sand Mining on Bottom Morphology in the Mekong River in An Giang Province, Vietnam, Using a Hydro-Morphological Model with GPU Computing”

[6] Cục tưới tiêu, Bộ Tài nguyên và Môi trường Malaysia ban hành tháng 9 năm 2009 về hướng dẫn quản lý khai thác cát trên sông “River sand mining management guideline”

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Tác động của mất cân bằng bùn cát đến dự báo diễn biến hình thái và đặc trưng thủy văn trên sông Hồng, sông Đuống

Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Thị Ngọc Nhẫn
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: