TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

1. Công tác văn thư lưu trữ (cập nhật 01/9/2017)

         1.1. Quản lý công tác văn thư lưu trữ

            1.2. Trang bìa ký

2. Tuyển dụng (cập nhật 09/4/2021)

         2.1. QT710-01.VAWR - Tuyển dụng viên chức

         2.2. BM01a-QT710-01.VAWR 

         2.3. BM01b-QT710-01.VAWR

         2.4. BM02-QT710-01.VAWR

         2.5. BM03-QT710-01.VAWR

         2.6. BM04-QT710-01.VAWR

         2.7. BM05-QT710-01.VAWR

         2.8. BM06-QT710-01.VAWR  

         2.9. BM07-QT710-01.VAWR

         2.10. BM08-QT710-01.VAWR

         2.11. BM09-QT710-01.VAWR

         2.12. Trang bìa ký

3. Đào tạo nội bộ (cập nhật 01/9/2017)

         3.1. QT720-01.VAWR. Đào tạo nội bộ

         3.2. BM01-QT720-01.VAWR - Kế hoạch đào tạo

         3.3. BM02-QT720-01.VAWR - Kết quả đào tạo

         3.4. BM03-QT720-01.VAWR - Phiếu đào tạo cá nhân

         3.5. Trang bìa ký

4. Quản lý tài sản, thiết bị (cập nhật 01/9/2017)

         4.1. QT713-01.VAWR - Quản lý tài sản thiết bị 

         4.2. BM01-QT713-01.VAWR - Danh mục thiết bị

         4.3. BM02-QT713-01.VAWR - Hồ sơ thiết bị

         4.4. BM03-QT713-01.VAWR - Kế hoạch bảo dưỡng thiết bị

         4.5. BM04-QT713-01.VAWR - Kế hoạch kiểm định thiết bị

         4.6. BM05-QT713-01.VAWR - BB nghiệm thu thiết bị

         4.7. Trang bìa ký

5. Lập và theo dõi kế hoạch công tác hàng năm (cập nhật 01/9/2017)

         5.1. QT810-01.VAWR - Lập và theo dõi KH công tác năm

         5.2. BM01-QT810-01.VAWR

         5.3. BM02-QT810-01.VAWR

         5.4. BM03-QT810-01.VAWR

         5.5. BM04-QT810-01.VAWR

         5.6. Trang bìa ký

6. Ký kết và quản lý hợp đồng kinh tế (cập nhật 01/9/2017)

         6.1. QT820-01.VAWR - Ký kết và quản lý hợp đồng kinh tế

         6.2. BM820-01.VAWR

         6.3. BM820-02.VAWR

         6.4. BM820-03.VAWR

           6.5.  BM820-04.VAWR

        6.6. Trang bìa ký

7. Quản lý chất lượng các sản phẩm tư vấn thiết kế (cập nhật 01/9/2017)

         7.1. QT830-01. Quản lý chất lượng các sản phẩm tư vấn thiết kế

         7.2. BM01-QT830-01.VAWR - Giao chủ nhiệm dự án

         7.3. BM02-QT830-01.VAWR - Phiếu KCS

         7.4. BM03-QT830-01.VAWR - Biên bản bàn giao hồ sơ

         7.5. Trang bìa ký

8. Mua sắm vật tư, trang thiết bị (cập nhật 24/08/2020)

         8.1. QT840-01.VAWR - Mua sắm vật tư trang thiết bị

         8.2. BM01-QT840-01.VAWR - Phiếu đánh giá Nhà cung cấp

         8.3. BM02-QT840-01.VAWR - Danh sách Nhà cung cấp được phê duyệt

         8.4. BM03-QT840-01.VAWR - Sổ theo dõi nhà cung cấp        

         8.5. Trang bìa ký

9. Thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên (cập nhật 01/9/2017)

         9.1. QT840-02.VAWR - Thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên

         9.2. BM01-QT840-02.VAWR - Tổng hợp đề xuất kế hoạch thuê thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên

         9.3. BM02-QT840-02.VAWR - Bảng yêu cầu thuê thầu phụ

         9.4. BM03-QT840-02.VAWR - Kế hoạch thuê thầu phụ

         9.5. BM04-QT840-02.VAWR - Thông báo mời thầu

         9.6. BM05-QT840-02.VAWR - Đánh giá hồ sơ năng lực nhà thầu

            9.7. BM06-QT840-02.VAWR - Bảng xét chọn giá nhà thầu phụ

         9.8. BM07-QT840-02.VAWR - Báo cáo theo dõi hợp đồng

         9.9. Trang bìa ký

10. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học công nghệ (cập nhật 01/9/2017)

       10.1.  QT851-01.VAWR - Quản lý công tác NCKH

       10.2. BM01-QT851-01.VAWR - Phiếu đề xuất NVTX theo CN

       10.3. BM02-QT851-01.VAWR - Tổng hợp đề xuất KH KHCN năm

       10.4. BM03-QT851-01.VAWR - TM hàng năm DA SXTN cấp Bộ

       10.5. BM04-QT851-01.VAWR - TM đề tài NCKH và PTCN cấp Bộ

       10.6. BM05-QT851-01.VAWR - TM dự toán đề tài KHCN cấp cơ sở

       10.7. BM06QT851-01.VAWR - TM dự toán nhiệm vụ thường xuyên chức năng

       10.8. BM07-QT851-01.VAWR - Phiếu đánh giá hồ sơ NV thường xuyên theo chức năng

       10.9. BM08-QT851-01.VAWR - Biên bản họp Hội đồng thẩm định NVTX theo chức năng

       10.10. BM09-QT851-01.VAWR - Biên bản đánh giá KL thực hiện của DT NC năm

       10.11. BM10-QT851-01.VAWR - Phiếu đánh giá chất lượng SPKH đề tài, dự án

       10.12. BM11-QT851-01.VAWR - Biên bản họp tổ chuyên gia nghiệm thu đánh giá chất lượng SPKH đề tài, dự án

       10.13. BM12-QT851-01.VAWR - Báo cáo tổng hợp KQ đề tài, dự án (cấp Quốc gia)

       10.14. BM13-QT851-01.VAWR - Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

       10.15. BM14-QT851-01.VAWR - BC v/v hoàn thiện hồ sơ đánh giá nghiệm thu NV KHCN cấp Quốc gia và cấp Bộ

       10.16. BM15-QT851-01.VAWR - Phiếu đánh giá kết quả NVTX theo chức năng

       10.17. BM16-QT851-01.VAWR - Biên bản đánh giá kết quả NVTX theo chức năng

       10.18. Trang bìa ký

11. Tư vấn giám sát (cập nhật 01/9/2017)

         11.1. QT851-02.VAWR - Quy trình tư vấn giám sát

         11.2. Trang bìa ký

12. Cung cấp dịch vụ đào tạo (01/9/2017)

         12.1. QT851-03.VAWR - Cung cấp dịch vụ đào tạo

         12.2. BM01 - QT851-03.VAWR - Mẫu báo cáo xây dựng chương trình đào tạo

         12.3. BM02 - QT851-03.VAWR - Mẫu phiếu đánh giá nhu cầu đào tạo

         12.4. BM03 - QT851-03.VAWR - Mẫu chương trình đào tạo

         12.5. BM04 - QT851-03.VAWR - Biểu mẫu kế hoạch đào tạo

         12.6. BM05 - QT851-03.VAWR- Nội dung khóa đào tạo cụ thể

         12.7. BM06- QT851-03.VAWR - Mẫu phiếu đánh giá khoa học

         12.8. BM07- QT851-03.VAWR - Báo cáo kết quả đào tạo

         12.9. Trang bìa ký

13. Đào tạo tiến sỹ (cập nhật 01/09/2017)

         13.1. QT851-04.KHTL - Đào tạo tiến sỹ

         13.2. BM01-QT851-04.VAWR.Thông báo tuyển sinh

         13.3. BM02-QT851-04.VAWR.Đơn dự tuyển NCS

         13.4. BM03-QT851-04.VAWR.Lý lịch khoa học

         13.5. BM04-QT851-04.VAWR.Đề cương nghiên cứu

         13.6. BM06-QT851-04.VAWR.Phiếu đánh giá TS qua hồ sơ dự tuyển

         13.7. BM07-QT851-04.VAWR.Phiếu đánh giá TS qua bài trình bày

         13.8. BM08-QT851-04.VAWR. Kết quả đánh giá phân loại TS

         13.9. BM09-QT851-04.VAWR. Biên bản họp HD tuyển sinh

         13.10. BM10-QT851-04.VAWR.Mẫu báo cáo kết quả học tập và ke hoach

         13.11. BM11-QT851-04.VAWR.Mẫu đơn đăng ký các học phần

         13.12. BM12-QT851-04.VAWR.Bảng điểm học phần TS

         13.13. BM13-QT851-04.VAWR.Mẫu đề cương chi tiết luận án TS

         13.14. BM14-QT851-04.VAWR.Phiếu chấm điểm đề cương chi tiết

         13.15. BM15-QT851-04.VAWR.Biên bản chấm điểm đề cương chi tiết

         13.16. BM16-QT851-04.VAWR.Đề cương tiểu luận TQ và chuyên đề

         13.17. BM17-QT851-04.VAWR.Mẫu bìa ngoài chuyên đề TS

         13.18. BM18-QT851-04.VAWR.Mẫu bìa trong chuyên đề TS

         13.19. BM19-QT851-04.VAWR.Phiếu chấm điểm tiểu luận TQ và các chuyên đề TS

         13.20. BM20-QT851-04.VAWR.Biên bản chấm tiểu luận TQ và các chuyên đề TS

         13.21. BM21-QT851-04.VAWR.Bảng điểm chuyên đề TS

         13.22. BM22-QT851-04.VAWR.Mẫu đơn đề nghị được gia hạn NCS

         13.23. BM23-QT851-04.VAWR.Hướng dẫn trình bày luận án

         13.24. BM24-QT851-04.VAWR.Mẫu bìa ngoài luận án TS

         13.25. BM25-QT851-04.VAWR.Mẫu bìa trong luận án TS

         13.26. BM26-QT851-04.VAWR.Mẫu bìa ngoài tóm tắt luận án TS

         13.27. BM27-QT851-04.VAWR.Mẫu bìa trong tóm tắt luận án TS

         13.28. BM28-QT851-04.VAWR.Mẫu đơn xin bảo vệ luận án TS

         13.29. BM29-QT851-04.VAWR.Bản góp ý của các nhà KH

         13.30. BM30-QT851-04.VAWR.Biên bản hội thảo đánh giá luận án TS

         13.31. BM31-QT851-04.VAWR.Bản giải trình của NCS

         13.32. BM32-QT851-04.VAWR.Mẫu nhận xét luận án cấp cơ sở

         13.33. BM33-QT851-04.VAWR.Mẫu nhận xét của cán bộ hướng dẫn

         13.34. BM34-QT851-04.VAWR.Phiếu đánh giá cấp cơ sở

         13.35. BM35-QT851-04.VAWR.Biên bản họp HD cấp cơ sở

         13.36. BM36-QT851-04.VAWR.Danh sách gửi tóm tắt xin ý kiến luận án

         13.37. BM37-QT851-04.VAWR.Mẫu nhận xét luận án TS cấp Viện

         13.38. BM38-QT851-04.VAWR.Mẫu nhận xét tóm tắt luận án TS cấp Viện

         13.39. BM39-QT851-04.VAWR.Bảng tổng hợp các nhận xét cấp Viện

         13.40. BM40-QT851-04.VAWR.Trình tự buổi bảo vệ luận án TS cấp Viện

         13.41. BM41-QT851-04.VAWR.Phiếu đánh giá luận án TS cấp Viện

         13.42. BM42-QT851-04.VAWR.Biên bản kiểm phiếu của HD cấp Viện

         13.43. BM43-QT851-04.VAWR.Danh sách HD đánh giá luận án TS cấp Viện

         13.44. BM44-QT851-04.VAWR.Nghị quyết HD đánh giá luận án TS cấp Viện

         13.45. BM45-QT851-04.VAWR.Biên bản họp HD cấp Viện

         13.46. Trang bìa ký

14. Quản lý đoàn, cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ra nước ngoài công tác (cập nhật 01/9/2017)

         14.1.QT851-05.VAWR - Quản lý đoàn, cán bộ Viện ra nước ngoài công tác

         14.2. BM01-QT851-05.VAWR- Đơn xin đi CT, học tập NN

         14.3. BM02-QT851-05.VAWR- Bản cam kết của cán bộ

         14.4. BM03-QT851-05.VAWR- Cam kết của gia đình

         14.5. BM04-QT851-05.VAWR- Văn bản đề nghị của đơn vị

         14.6. BM05-QT851-05.VAWR- Công văn xin phép Bộ NN&PTNT

            14.7.  BM06-QT851-05.VAWR- Quyết định cử cán bộ đi công tác NN

            14.8.  BM07-QT851-05.VAWR- Đơn gia hạn thời gian học tập

            14.9.  Trang bìa ký

15. Quản lý đoàn khách Quốc tế vào làm việc tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (cập nhật 01/9/2017)

         15.1. QT851-06.VAWR - Quản lý đoàn khách QT vào làm việc tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

         15.2. BM01-QT851-06.VAWR - Công văn gửi Vụ Hợp tác Quốc tế

         15.3. BM02-QT851-06.VAWR - Thư gửi trả lời đối tác

         15.4. BM03-QT851-06.VAWR - Lịch làm việc

         15.5. BM04-QT851-06.VAWR - Báo cáo kết quả

         15.6. Trang bìa ký

16. Hội thảo khoa học trong nước (cập nhật 01/09/2017)

         16.1. QT851-07.VAWR - Hội thảo khoa học trong nước

         16.2. BM01-QT851-07.VAWR - Danh sách đại biểu tham gia Hội thảo

         16.3. BM02-QT851-07.VAWR - Giấy mời

         16.4. Trang bìa ký

17. Theo dõi và xử lý phản hồi khách hàng (cập nhật 01/9/2017)

         17.1. QT912-01.VAWR - Theo dõi và xử lý phản hồi khách hàng

         17.2. BM01-QT912-01.VAWR - Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

         17.3. BM02-QT912-01.VAWR - Phiếu xử lý khiếu nại khách hàng

         17.4. BM03-QT912-01.VAWR - Phiếu đánh giá khách hàng

         17.5. BM04-QT912-01.VAWR - Phiếu đánh giá của cơ quan chủ quản

         17.6. Trang bìa ký