TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều tỉnh bắc ninh đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

13/10/2021

Nằm ở hạ du lưu vực sông Hồng - Thái Bình, tỉnh Bắc Ninh có các con sông lớn chảy qua là sông Đuống, sông Thái Bình và sông Cầu do đó luôn chịu tác động đồng thời của dòng chảy lũ của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng của nhiều trận mưa, lũ lớn gây thiệt hại và nguy hiểm đến an toàn tính mạng, tài sản và nhân dân. Vì vậy công tác phòng, chống lũ và đảm bảo an toàn đê điều luôn được coi là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu, ưu tiên thực hiện hàng năm, từng thời kỳ. Để phù hợp với Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều lưu vực sông Hồng - Thái Bình đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/12/2016, thì việc lập quy hoạch phòng chống lũ chi tiết và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đảm bảo phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội là hết sức cần thiết. Bài viết trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu, thiết kế lập “Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phạm vi nghiên cứu [1]

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, LẬP QUY HOẠCH

3.1. Phân tích đặc điểm dòng chảy lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh [2],[3]

3.2. Nội dung chính của thiết kế quy hoạch

3.3. Các giải pháp thực hiện quy hoạch [2],[3]

3.4. Kinh phí thực hiện quy hoạch

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sở Nông Nghiệp và PTNT Bắc Ninh (2017): Báo cáo tóm tắt đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2017.

[2] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2016): Quy hoạch phòng chống lũ cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2030, tầm nhìn đến 2050.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2018): Quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

[4] Quyết định 257/QĐ-TTg ngày 18/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều tỉnh bắc ninh đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Hồ Việt Cường
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI