TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Quản lý cơ sở dữ liệu từ các thí nghiệm mô hình vật lý thực hiện với các dạng kết cấu đê giảm sóng điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long

24/06/2024

Dữ liệu được thu thập từ các thí nghiệm thực hiện trong máng sóng và bể sóng tại Phòng thí nghiệm Thủy động lực sông biển thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam bao gồm các dữ liệu thô từ các thiết bị đo sóng, dòng chảy, sensor độ đục, các hình ảnh và camera ghi hình,  các dữ liệu đã qua xử lý và các báo cáo … được phân loại sắp xếp có cấu trúc và quản lý thông qua phần mềm quản lý dữ liệu. Bài báo này trình bày kết quả xây dựng phần mềm quản lý bộ dữ liệu thu được từ chuỗi các thí nghiệm vật lý thuận tiện cho tra cứu, cập nhật, và làm nguồn dữ liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo dễ dàng tiếp cận, trích xuất, sử dụng.

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2. PHẦN MỀM QUẢNLÝ DỮ LIỆUTHÍ NGHIỆM

3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Thu thập dữ liệu

3.2. Phân loại dữ liệu

4. PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU

4.1. Giao diện chính

4.2. Cấu trúc của phần mềm

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Blackman, R., Tukey, J.W., 1959. The measurement of power spectra from the point of view of communications engineering. Dover, New York.

[2] Hughes, A.S., 1993. Physical models and laboratory techniques in coastal engineering, World Scientific, Singapore, 568 pp.

[3] Koltay Tibor (2021). Research Data Management and Data Literacies. Publisher: Chandos Publishing, ISBN 978-0-12-824475-3, pp. 77-108.

[4] Mansard, E., Funke, E., 1980. The measurement of incident and reflected spectra using a least square method. Proceedings of the 17th International Conference on Coastal Engineering, vol. 2, pp. 154–172.

[5] National Science Board (September 2005): NSB-05-40, Long-Lived Digital Data Collections: Enabling Research and Education in the 21st Century. Retrieved August 29, 2010, from https://www.nsf.gov/geo/geo-data-policies/nsb-0540-1.pdf

[6] UK Data Archive, Colcheste (2013). Data life cycle & data management planning. Retrieved from https://dam.ukdataservice.ac.uk/media/ 187718/dmplanningdm24apr2013.pdf.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Quản lý cơ sở dữ liệu từ các thí nghiệm mô hình vật lý thực hiện với các dạng kết cấu đê giảm sóng điển hình ở đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Nguyệt Minh, Lê Duy Tú, Trần Thùy Linh,
Trương Ngọc Đạt, Đinh Công Sản

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: