TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Phương pháp vận hành kiểm soát lũ hồ chứa trong tình huống khẩn cấp - Áp dụng cho hồ chứa thủy điện Bản Chát

09/05/2024

Phương pháp vận hành kiểm soát lũ trong tình huống khẩn cấp được xây dựng nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn đập trong các tình huống bất lợi, khi kết quả tính toán, dự báo dòng chảy lũ đến hồ chứa có sự sai khác lớn so với thực đo hoặc khi thiếu thông tin tính toán, dự báo dòng chảy lũ đến hồ trong một số trường hợp đặc biệt. Bài báo sẽ giới thiệu cơ sở khoa học của phương pháp vận hành kiểm soát lũ hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và áp dụng phương pháp cho trường hợp hồ chứa thủy điện Bản Chát.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH KIỂM SOÁT LŨ HỒ CHỨA

2.1. Trường hợp vận hành bình thường

2.2. Trường hợp vận hành khẩn cấp

3. XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP VẬN HÀNH KIỂM SOÁT LŨ HỒ CHỨA TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP THÔNG QUA BIỂU ĐỒ VẬN HÀNH

3.1. Phương pháp xây dựng biểu đồ vận hành khẩn cấp kiểm soát lũ hồ chứa

3.2. Các bước xây dựng biểu đồ vận hành khẩn cấp để kiểm soát lũ hồ chứa

3.3. Áp dụng trường hợp hồ chứa nước thủy điện Bản Chát

3.4. Hiệu quả đảm bảo an toàn đập khi vận hành khẩn cấp kiểm soát lũ

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Đăng Giáp & nnk (2023). Nghiên cứu xây dựng phương pháp, công nghệ tính toán, dự báo dòng chảy lũ đến các hồ chứa trên lưu vực sông Đà. Báo cáo sản phẩm trung gian của đề tài KH&CN độc lập cấp Quốc gia ĐTĐL.CN-14/21, Hà Nội -2023.

[2] Nguyễn Đăng Giáp & nnk (2018). Nghiên cứu xây dựng giải pháp ứng phó trường hợp xả lũ khẩn cấp, lũ cực lớn, lũ do vỡ đập trên hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình. Báo cáo kết quả đề tài KH&CN cấp Quốc gia KC.08.13/16-20, Hà Nội -2020.

[3] Department of the Army U.S Army Corps of Engineers, Washington, DC 20314-1000. (1987). “Management of water control systems”.

[4] Seth, S. M. ( 1998). “Flood Control Regulation of A Multi-reservoir System.” National Institude of Hydrology, Jal Vigyan Bhawan, Roorkee, 247 667 (India).

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phương pháp vận hành kiểm soát lũ hồ chứa trong tình huống khẩn cấp - Áp dụng cho hồ chứa thủy điện Bản Chát

Nguyễn Đăng Giáp
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: