TextBody

, 28/09/2023

Huy chương 2

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi

30/12/2022

Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi, trong đó phân cấp quản lý công trình thủy lợi là một trong những giải pháp quan trọng công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi. Thực hiện Luật Thủy lợi và các văn bản liên quan, hầu hết các tỉnh đã quy định phân cấp công trình lớn và vừa cho tổ chức cấp tỉnh quản lý và phân cấp công trình thủy lợi nhỏ cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý. Tuy nhiên thực tế hiện nay một số địa phương thực hiện phân cấp công trình thủy lợi nhỏ cho tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện quản lý. Trên cơ sở phân tích thực trạng phân cấp quản lý công trình thủy lợi ở các vùng miền, nghiên cứu này đề xuất các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý để phát huy hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi là (i) Giải pháp phân cấp công trình thủy lợi nhỏ cho cấp huyện quản lý (ii) Quy mô thủy lợi nội đồng phù hợp cho các vùng miền và (iii) Xác định điểm phân chia dịch vụ thủy lợi.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Huppert, W., Svendsen, M. and Vermillion, D.L. Eschborn. Governing maintenance provision in irrigation.

[2] Watanabe Tsugihiro, 2003. Overview of Decentralization in Asian Countries and links with Middle East-Mediterranean Experiences and Future Strategies- Research Institute for Humanity and Nature - Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology - Kyoto, Japan. The 3rd World Water Forum Middle East and Mediterranean Regional, Kyoto.

[3] Tổng cục Thủy lợi, 2015. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường phân cấp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi

[4] Báo cáo đánh giá hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đến tháng 6/2020 của Sở NN&PTNT ở 53 tỉnh.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi

Trần Chí Trung, Nguyễn Văn Kiên
Trung tâm tư vấn PIM

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: