TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Phân tích một số đặc điểm hình thành lũ quét tại xã Chà tở, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tháng 7/2023

22/04/2024

Nghiên cứu này trình bày một số đặc điểm hình thành lũ quét tại lưu vực suối Nậm Hằng, thuộc xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, nơi xảy ra trận lũ quét ngày 15/7/2023. Kết quả phân tích cho thấy, trận lũ quét đã xảy ra với quy mô lớn, gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp. Chỉ số mô đun đỉnh lũ đạt gần 2m³/(s.km²) và lưu lượng đỉnh lũ vượt lưu lượng tràn bờ theo tính toán.

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ, THẢO LUẬN

3.1. Kết quả thu thập vị trí, thời gian xảy ra lũ quét

3.2. Các yếu tố địa không gian

3.3. Các yếu tố thủy văn

3.4. Các chỉ số nguy cơ lũ quét có liên quan đến thủy văn

3.5. Thảo luận

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] "Điện Biên," Wikipedia, [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/% C4 %90i%E1%BB%87n_Bi%C3%AAn. [Accessed 15 07 2023].

[2] Lê Văn Thìn, Kết quả điều tra tình hình lũ quét trong 10 năm đến tháng 8/2023 tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Điện Biên, 2023.

[3] Ven Techow, David R. Maidment and Larry W.Mays, "Nước trên mặt đất," in Thủy văn ứng dụng, Hà Nội, Nhà xuất bản giáo dục, 1994, p. 130.

[4] Eric Gaume, Valerie Bain, Pietro Bernardara and et al, "A compilation of data on European flash floods," Journal of Hydrology, vol. 367, no.doi:10.1016/j.jhydrol.2008.12.028, 2009, pp. 70-78, 2009.

[5] I. Braud, P.-A. Ayral, C. Bouvier and et al, "Multi-scale hydrometeorological observation and modelling for flash flood understanding," Hydrology and Earth System Sciences, vol. 18, no.doi:10.5194/hess-18-3733-2014, pp. 3733-3761, 2014.

[6] T.M. Carpenter, J.A. Sperfslage, K.P. Georgakakos, T. Sweeney and D.L. Fread, "National threshold runoff estimation utilizing GIS in support of operational flash flood warning systems,"Journal of Hydrology, vol. 224, no. 1-2, pp. 21-44, 1999.

[7] Trinh Thu Phuong, Tran Tuyet Mai, Nguyen Thi Nhu Quynh, Nguyen Tien Kien and Luong Huu Dung, "Exploiting SEAFFGS to determine threshold runoff and bankfull discharge - pilot application for Quang Nam province," Vietnam Journal of Hydrometeorology, vol. 12, pp. 25-36, 2022.

[8] H Takagi, T T Anh, L T Anh, N D Thao, T Takabatake and R Nakamura, "Mechanisms of Rapid Flow caused by Tidal-Fluvial Flow Interaction in Inland Waterways of the Mekong Delta," IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 167, p. 012001, 2018.

[9] Anette Eltner, Hannes Sardemann and Jens Grundmann, "Flow velocity and discharge measurement in rivers using terrestrial and UAV imagery," Hydrology and Earth System Sciences, 2019.

[10] Darren Lumbroso and Eric Gaume, "Reducing the uncertainty in indirect estimates of extreme flash flood discharges," Journal of Hydrology, Vols. 414-415, pp. 16-30, 2012

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích một số đặc điểm hình thành lũ quét tại xã Chà tở, huyện nậm pồ, tỉnh điện biên tháng 7/2023

Lê Văn Thìn
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: