TextBody

, 26/07/2024

Huy chương 2

Phân tích khả năng xói ngầm của đập đất hồ chứa nước Thủy Yên, tỉnh Thừa Thiên Huế

04/07/2024

Xói ngầm là một trong những nguyên nhân chính gây nên hiện tượng mất ổn định trong các công trình như đập, đê hay các hồ chứa nước bằng đất. Xói đất được gây ra bởi dòng thấm thông những đập đất, đê hoặc những công trình nền đắp... Xói ngầm có thể gây ra sự thay đổi về thành phần cỡ hạt, độ rỗng, và độ dẫn thủy lực của đất. Xói ngầm bao gồm xói rò rĩ, xói kéo theo, xói tiếp xúc và xói hạt mịn. Foster cùng những cộng sự năm 2000 [1] đã thực hiện thống kê trên 11192 đập đất lớn, trong số 128 đập đất bị vỡ được biết, có khoản 46.1% là do xói ngầm, 48.4% là do nước tràn qua đập và 5.5% là do trượt lỡ. Đối với công trình hồ chứa nước Thủy Yên thuộc dự án hồ chứa Thủy Yên -Huế, hiện trạng công trình này xuất hiện các hiện tượng sạt trượt mái đất, thấm và mạch đùn gây mất ổn định. Vì vậy mục tiêu của bài báo sẽ đánh giá khả năng xói ngầm của đập đất hồ chứa nước Thủy Yên-Huế dựa vào mô hình số nhằm đảm bảo sự an toàn cho công trình.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH SỐ

3. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG XÓI NGẦM CỦA ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC THỦY YÊN-HUẾ

3.1. Hiện trạng đập đất

3.2. Mặt cắt đập đất

3.3. Kết quả đánh giá

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Foster, M., Fell, R., & Spanagle, M. (2000). The statistics of embankment dam failures and accidents. Canadien Geotechnical Journal, (37): 1000-1024.

[2] Marot, D., Regazzoni, P. L., & Wahl, T. (2011b). Energy based method for providing soil surface erodibility rankings. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (ASCE), 48:1772-1787.

[3] Marot, D., Rochim, A., Nguyen, H. H., Bendahmane, F., & Sibille, L. (2016). Assessing the susceptibility of gap graded soils to internal erosion characterization: proposition of a new experimental methodology. Nat Hazards, 1-24.

[4] Le, V. T., D. Marot, A. Rochim, F. Bendahmane, and H. H. Nguyen. 2018. “Suffusion Susceptibility Investigation by EnergyBased Method and Statistical Analysis.” Canadian Geotechnical Journal 55, No. 1 (January): 57–68.

[5] Vũ Hoàng Hưng (2014), “Hiện trạng an toàn đê đập ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học trường ĐH Thủy Lợi.

[6] Vanmarcke, E.H. 1977. Probability modeling of soil profiles. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 103(11): 1227–1246

[7] Hồ sơ thiết kế dự án hồ chứa Thủy Yên – Thủy Cam (2010) do Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam-CTCP lập.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích khả năng xói ngầm của đập đất hồ chứa nước Thủy Yên, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lê Văn Thảo
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: