TextBody

, 27/09/2021

Huy chương 2

Phân tích hóa lỏng đập vật liệu địa phương dưới tác dụng của tải trọng động

10/09/2021

Hiện tượng hóa lỏng thường xảy ra đối với vật liệu rời là hiện tượng mà sức chịu tải của vật liệu bị giảm nhỏ cùng với sự gia tăng đột ngột áp lực nước lỗ rỗng do tác dụng của tải trọng động và đặc biệt là tải trọng do động đất gây ra với thời gian xảy ra rất nhanh. Hiện tượng này là một trong những hiện tượng phá hoại nguy hiểm nhất đối với đập vật liệu địa phương khi chịu tác động của tải trọng động. Bài báo này trình bày các cơ sở lý thuyết động lực học cũng như cách giải bài toán phi tuyến động lực đối với đập vật liệu địa phương nhằm xác định điều kiện hóa lỏng của đập vật liệu địa phương trên nền không phải là đá.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phương trình cân bằng động và phương pháp giải

2.2 Ma trận khối lượng, ma trận cản và ma trận cứng tổng thể

2.3. Phương pháp tính toán áp lực nước lỗ rỗng chịu tác dụng của tải trọng động

2.4. Tiêu chuẩn hóa lỏng

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Số liệu đầu vào

3.2. Kết quả tính toán

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kramer, S.L.. Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall. 1996

[2] Robert D. Holtz, William D. Kovacs .An Introduction to Geotechnical Engineering. Prentice-Hall, 1981

[3] Seed H B and Lee K L. Liquefaction of Saturated Sands During Cyclic Loading. Proc.ASCE. J. SMFD. 1966. 92(SM6): 105~134

[4] Nguyen Quang Hung ,Fu Shao Jun, Chen Sheng Hong. Study on adaptive time step of consolidation geotechnical problems by finite element method. China rock and soil mechanics. Vol 26/4. 591-595. 2005

[5] Hardin và Drnevic. Shear Modulus and Damping in Soils: Design Equations and Curves. Geotechnical Special Publication 98(118) · January 1972

[6] Nguyen Quang Hung. FEM of Geochnical Structures. Wuhan University. 2004.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích hóa lỏng đập vật liệu địa phương dưới tác dụng của tải trọng động

Nguyễn Quang Hùng
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI