TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Phân tích, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro gây chậm tiến độ thi công của công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam

05/04/2022

Công trình thủy lợi, thủy điện có nhiều đặc thù so với các loại công trình khác do chịu ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết, khí hậu, thủy văn…Nhiều công trình thủy lợi bị chậm tiến độ thi công ảnh hưởng đến chi phí, gây thiệt hại, lãng phí cho ngân sách đầu tư. Một cuộc khảo sát với số lượng mẫu là 310 mẫu đã được thu thập và phân tích nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố rủi ro đến tiến độ thi công và đã được tác giả trình bày ở các bài báo có liên quan. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy có 6 nhóm nhân tố rủi ro gây chậm tiến độ thi công: (1) Nhóm nhân tố liên quan đến kỹ thuật, (2) nhóm nhân tố liên quan đến các tác động bất thường trên công trường, (3) nhóm nhân tố liên quan đến con người, (4) nhóm nhân tố liên quan đến quy trình, (5) nhóm nhân tố liên quan đến thiết kế, (6) nhóm nhân tố liên quan pháp lý. Dựa trên những nghiên cứu đó, bài viết nhằm đánh giá, xếp hạng các nhân tố rủi ro để đề xuất biện pháp quản lý rủi ro trong quản lý tiến độ thi công công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ XẾP HẠNG NHÂN TỐ

3.1. Tóm tắt kết quả đã nghiên cứu

3.2. Phân tích, xếp hạng các nhân tố

4. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Al-Barak AA, “Cause of contractor’s failures in Saudi Arabia,” trong Master thesis, Dhahran, Saudi Arabia, KFUPM, 1993.

[2] K. M. Chan DW, "A comparative study of causes of time overruns in Hong Kong construction projects," International Journal of Project Management, vol. 15, pp. 55-63, 1997.

[3] Kaming P, Olomolaiye P, Holt G, Harris F, "Factors influencing construction time and cost overruns on high-rise projects in Indonesia," Construction Management Economic, vol. 15, pp. 83-94, 1997.

[4] Al-Ghafly MA, "Delays in construction of public utility projects in Saudi Arabia”,," International , vol. 17, pp. 101-106, 01/1999.

[5] Al-Momani AH, "Construction delay: a quantitative analysis,," International Journal of Project, vol. 18, pp. 51-9, 2000.

[6] Sadi A. Assaf, Sadiq Al-Hejji, "Causes of delay in large construction projects," International Journal of Project Management 24, pp. 349-357, 2006.

[7] Abd El-Razek, H. A. Bassioni, và A. M. Mobarak, "Causes of Delay in Building ConstructionProjects in Egypt," Journal of Construction Engineering and Management, pp.831-834, 2008.

[8] Geraldine John Kikwasi, "Causes and effects of delays and disruptions in construction projects in Tanzania," Australasian Journal of Construction Economics and Building, Conference Series, pp. 52-59, 2012.

[9] Ramanathan, etc., "Construction Delays Causing Risks on Time and Cost - a Critical Review," Australasian Journal of Construction Economics and Building, vol. 12, pp. 37-57, 2018.

[10] Long Le-Hoai, Young Dai Lee and Yun Yong Lee, "Delay and cost overruns in Vietnam large construction project: A comparision with other selected contries," KSCE Journal of Civil Engineering , pp. 367-377, 2008.

[11] Mai Xuân Việt, "Nghiên cứu mức độ tác động của các nhân tố liên quan đến tài chính gây chậm trễ tiến độ của dự án xây dựng ở Việt Nam," in Luận văn thạc sĩ, đại học Bách Khoa Tp.HCM, 2011.

[12] Trịnh Thùy Anh, "Các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía nam," Tạp chí Kinh tế-kỹ thuật trường Đại học kinh tế kỹ thuật Bình Dương, vol. 7, pp. 1-10, 2014.

[13] Vũ Quang Lãm, "Các yếu tố gây chậm tiến độ và vượt dự toán các dự án đầu tư công tại Việt Nam," Tạp chí phát triển và hội nhập, vol. 23, pp. 24-31, 2015.

[14] Nguyễn Đình Thọ, Nghiên cứu khoa học trong kinh doanh: thiết kế và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động xã hội, 2011.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Phân tích, đề xuất biện pháp quản lý rủi ro gây chậm tiến độ thi công của công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Huế, Nguyễn Văn Sơn
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: