TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở xây dựng phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển

23/12/2022

Bài báo trình bày về việc xây dựng phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển, trong đó có phân tích các cơ sở lựa chọn môi trường ứng dụng, hệ điều hành, các phần mềm mã nguồn mở liên quan như trình biên dịch QGIS, Phần mềm gốc hệ thống thông tin địa lý Mapserver, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở PostGIS,... Phần mềm đã được ứng dụng thử nghiệm tại Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

1. GIỚI THIỆU

2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ ĐỂ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

3. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Quốc Bình (chủ trì). Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở ở khu vực đô thị (thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Báo cáo đề tài đặc biệt cấp ĐHQG Hà Nội, mã số QG-08-14. Hà Nội, 2010.

[2] Conejo C., Velasco A., Serrano F. Cadastral web services in Spain: case of success of the cartography, from private GIS to public and free WMS, included in all the SDI. Tại địa chỉ:

[3] http://www.eurocadastre.org/pdf/conejo_serrano_velasco_GI_GIS_abstract_dgcadastre.pdf

[4] Espada G. P., Free and open source software for land administration systems a hidden treasure. FIG Working Week 2008, Stockholm, Sweden, 14-19 June 2008.

[5] Espada G.P. From low-cost to open source: choices and challenges for the Cambodian land registration system. 7th FIG Regional Conference, Hanoi, Vietnam, 19-22 October 2009.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ứng dụng mã nguồn mở xây dựng phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu tài nguyên môi trường biển

Nguyễn Văn Hạnh, Võ Xuân Hùng
Trung tâm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo Quốc gia

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: