TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho 20 ha măng tây, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

13/04/2022

Tưới nhỏ giọt và kỹ thuật tưới tối ưu đối với vùng đất cát đặc biệt là vùng khan hiếm nước. Cây măng tây được trồng trên đất cát vùng ven biển huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận phù hợp với kỹ thuật tưới nhỏ giọt; ống nhỏ giọt chạy dọc hàng cây măng tây, lưu lượng nhỏ giọt mỗi vòi 2l/h là phù hợp, khoảng cách các vòi nhỏ giọt 30cm. Mức tưới mỗi lần nhỏ khoảng 50 m3/ha-lần; Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho 20 ha măng tây xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đây là một phần của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất rau an toàn tập trung xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường chủ trì thiết kế.

1. GIỚI THIỆU

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Vị trí vùng nghiên cứu

2.2. Xác định nhu cầu tưới của cây măng tây

2.3. Bố trí cụm điều khiển trung tâm

2.4. Bố trí đường ống

2.5. Xác định đường kính, chiều dài ống các loại

2.6. Xác định cột nước và lưu lượng máy bơm

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tổng cục Thủy lợi (2018) Quy trình tưới phun mưa cho lạc, hành, tỏi khu vực miền Trung, quyết định ban hành áp dụng số 402;403;404/QĐ-TCTL-KHCN, ngày 19/8/2018.

[2] Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (2019) “hồ sơ dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất rau an toàn tập trung, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận”.

[2] Nguyễn Đình Vượng, Quảng Đức Thạch, (2019), Đánh giá hiệu quả mô hình tưới nước tiết kiệm và kiến nghị phương pháp tưới phù hợp cho cây măng tây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy lợi, số 57, 71-80.

[3] Lê Xuân Quang, (2020). Nghiên cứu tích hợp các công nghệ tưới tiết kiệm nươc cho 300 ha rau an toàn tập trung, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy lợi, số 58, 54-62.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt cho 20 ha măng tây, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Lê Xuân Quang
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: