TextBody

, 07/12/2021

Huy chương 2

Nghiên cứu tiêu chuẩn chọn mực nước chết cho trạm thủy điện khi tham gia thị trường điện

07/10/2021

Việc lựa chọn đúng tiêu chuẩn để chọn thông số trong thiết kế cũng như để chọn phương thức điều khiển hồ chứa trong vận hành sẽ cho phép đánh giá đúng hiệu quả của nguồn thủy điện khi làm việc trong hệ thống điện. Mực nước chết là một trong những thông số hồ chứa chủ chốt của trạm thủy điện. Mực nước chết vừa quyết định đến các chỉ tiêu năng lượng, lợi ích của trạn thủy điện, vừa quyết định đến khả năng tham gia vào cân bằng năng lượng trong hệ thống điện và do đó ảnh hưởng đến sự tham gia của các nguồn khác. Do có sự thay đổi về phụ tải điện, thị trường điện và cơ cấu nguồn điện nên cần có cách tiếp cận trong việc chọn mực nước chết sao cho phù hợp. Bài báo trình bày cơ sở khoa học, từ đó đưa ra tiêu chuẩn và phương pháp chọn Mực nước chết cho TTĐ điều tiết năm nhằm nâng cao lợi ích cho TTĐ và giảm căng thẳng trong huy động nguồn của hệ thống. Kết quả thu được từ áp dụng tính toán kiểm nghiệm cho trạm thủy điện Pleikrong trên sông Sê San cho đã thấy tính hiệu quả của phương pháp đưa ra.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TIÊU CHUẨN CHỌN MỰC NƯỚC CHẾT

2.1. Đặc điểm phụ tải điện

2.2. Thị trường điện và cơ chế giá điện

2.3. Tiêu chuẩn và Phương pháp chọn mực nước chết

2.4. Kết quả áp dụng tính toán

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Giáo trình Thủy năng (1974), Bộ môn Thủy điện, Nhà xuất bản Nông thôn.

[2] BCT,http://minhbach.moit.gov.vn/?page=electricity_define&key=electricity_congsuat&menu_id=47

[3] Chính phủ, Quyết định số 26/2006/QĐ-TTg, Phê duyệt lộ trình, các điều kiện hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam. 2006

[4] Chính phủ (2013). Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg, Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại VN.

[5] Cục điều tiết điện lực (2017), Quyết định, 95/QĐ-ĐTĐL, ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2018.

[6] Cục điều tiết điện lực (2016). Quyết định 86/QĐ-ĐTĐL Về việc phê duyệt Kế hoạch vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh (VCGM) năm 2017.

[7] Hoàng Công Tuấn (2017). Nghiên cứu chế độ huy động nguồn thủy điện dài hạn trong hệ thống điện Việt Nam. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường, số 57, 06/2017.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu tiêu chuẩn chọn mực nước chết cho trạm thủy điện khi tham gia thị trường điện

Hoàng Công Tuấn
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI