TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu tác động của phát triển hạ tầng, dân cư đến thoát lũ, ổn định lòng dẫn đoạn sông Hồng qua Hà Nội và định hướng giải pháp chỉnh trị

10/06/2022

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tác động của việc phát triển các khu dân cư, hạ tầng mới đến khả năng thoát lũ qua đó đề xuất các giải pháp công trình chỉnh trị, đảm bảo yêu cầu phòng lũ trên sông Hồng đoạn qua thủ đô Hà Nội. Hiệu quả của các giải pháp công trình chỉnh trị được đánh giá về mặt định lượng sẽ làm căn cứ cho việc quy hoạch chi tiết hệ thống công trình chỉnh trị sông trên đoạn sông Hồng qua Hà Nội nói riêng và được áp dụng trên toàn hệ thống sông Hồng nói chung.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

2.2. Các kịch bản nghiên cứu

2.3 Tài liệu

2.4 Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Ảnh hưởng và tác động của việc xây dựng mới khu dân cư, đường giao thông đến khả năng thoát lũ

3.2 Hiệu quả của các giải pháp công trình chỉnh trị sông đối với khả năng thoát lũ

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Quyết định phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016;

[2] Phòng TNTĐ QG về động lực học sông biển, đề tài cấp Bộ “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý vùng đất bãi ven sông để nâng cao hiệu quả phòng chống lũ cho sông Hồng và sông Thái Bình trong điều kiện biến đổi khí hậu”.

[3] Viện Quy hoạch Thủy lợi “ Báo cáo quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê thuộc thành phố Hà Nội”, thành phố Hà Nội,, 2018;

[4] Phòng TNTĐ QG về động lực học sông biển, “ Báo cáo điều tra thu thập hiện trạng dân cư trên các bãi sông Hồng, sông Thái Bình “, năm 2018

[5] Phòng TNTĐ QG về động lực học sông biển, báo cáo nội dung: “Nghiên cứu xác định các tham số và đề xuất quy hoạch chỉnh trị sông hệ thống sông Hồng”, đề tài Đề tài cấp Quốc Gia, mã số 06/TCTL-KHCN, năm 2019-2020;

[6] Lương Phương Hậu và cộng sự, “ Nghiên cứu các giải pháp KHCN cho hệ thống công trình chỉnh trị sông trên các đoạn sông trọng điểm đồng bằng Bắc Bộ“, đề tài KHCN cấp NN, mã số KC.08.14/06-10, năm 2010;

[7] Ministry of Transport, Public Works and Water Management ( 2015) : “ Room for the Rivers Programme-Cost of Flood Protection Measures in the Netherlands”, 2015;

[8] Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs, Korea. Four Rivers Restoration Project, 2012.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu tác động của phát triển hạ tầng, dân cư đến thoát lũ, ổn định lòng dẫn đoạn sông Hồng qua Hà Nội và định hướng giải pháp chỉnh trị

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bùi Huy Hiếu, Nguyễn Ngọc Đẳng,
Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Hồng Quang

Phòng TNTĐ Quốc Gia về động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: