TextBody

, 25/01/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên tường biển có mũi hắt sóng bằng mô hình máng sóng số

26/11/2021

Máng sóng số là công cụ rất hữu ích phục vụ nghiên cứu quá trình biến dạng sóng ở vùng ven bờ, tương tác sóng với công trình và thiết kế các công trình chắn sóng, bảo vệ bờ. Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên các dạng tường biển có mũi hắt sóng khác nhau và hiệu quả giảm sóng tràn và áp lực sóng tác động lên các loại tường biển này. Mô hình máng sóng số được kiểm định bằng bộ số liệu thí nghiệm sóng tràn và áp lực sóng trên mô hình vật lý máng sóng tại Trường Đại học Thủy lợi để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình máng sóng số (MSS) đảm bảo độ chính xác và tin cậy cần thiết, thời gian tính toán nhanh và tiết kiệm kinh phí hơn so với phương pháp thí nghiệm trên mô hình vật lý.

1. MỞ ĐẦU

2. MÔ HÌNH MÁNG SÓNG SỐ

2.1 Các phương trình sử dụng trong mô hình máng sóng số

2.2 Cấu trúc mô hình máng sóng số

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1 Các kịch bản tính toán

3.2 Kết quả so sánh giữa thí nghiệm vật lý và máng sóng số

3.3 Kết quả tính toán sóng tràn trên mô hình MSS

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sakakiyama T., Kajima R., 1992. Numerical simulation of nonlinear waves interacting with permeable breakwaters. Proc. 23rd Int. Conf, Coastal Eng, ASCE, 1992, pp. 1, 517-1,530.

[2] TAW, 2002. Technical Report Wave Run-up and Wave Overtopping at Dikes. Technical Advisory Committee on Flood Defenses. Delft, the Netherlands, 2002. pp.1-50.

[3] Phùng Đăng Hiếu, nnk, 2013. Ứng dụng máng sóng số nghiên cứu sóng tương tác với đê chắn sóng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, tập 13, Số 3, 2013: 227-233, ISSN:1859-3097.
_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu sóng tràn và áp lực sóng tác động lên tường biển có mũi hắt sóng bằng mô hình máng sóng số

Lê Đức Dũng
Viện Nghiên cứu Biển và Hải đảo
Trần Thanh Tùng
Trung tâm Kỹ thuật Biển và Phát triển Cảng
Nguyễn Quang Chiến
Khoa Kỹ thuật Biển

 

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI