TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu phương pháp đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng công trình đê sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

04/04/2022

Công trình đê sông có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai và đảm bảo quốc phòng an ninh, vì vậy việc đánh giá chất lượng công trình đê sông là rất cần thiết. Bài báo nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá cho điểm đối với các rủi ro về tình trạng công trình đê, hậu quả sự cố công trình có xét đến các thông số công trình cố định và các thông số công trình biến đổi, từ đó xác định được chỉ số dùng để phân cấp rủi ro làm cơ sở xác định được cấp an toàn công trình. Áp dụng phương pháp đánh giá nghiên cứu để đánh giá đê hữu sông Chu (Đoạn từ Km38+700 đến Km39+300), thuộc xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, kết quả đánh giá có giá trị điểm số P =270,25 có cấp an toàn công trình là 1, được xếp loại rủi ro rất cao, từ đó đề xuất giải pháp để đảm bảo an toàn cho công trình.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐÊ SÔNG

2.1. Ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên

2.2. Ảnh hưởng của thiết kế

2.3. Ảnh hưởng của thi công

2.4. Ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội đến công trình đê

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐÊ

3.1. Xây dựng phương pháp đánh giá

3.2. Phương pháp cho điểm theo thang điểm trước của các chỉ tiêu đánh giá

3.3. Tiêu chí đánh giá

3.4. Quy trình đánh giá

4. ỨNG DỤNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÊ HỮU SÔNG CHU (ĐOẠN TỪ  38+700 ĐẾN K39+300), THUỘC XÃ THIỆU TÂM, HUYỆN THIỆU HÓA, TỈNH THANH HÓA

5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐÊ

5.1. Giải pháp quản lý dữ liệu

5.2. Giải pháp quan trắc theo dõi sự làm việc của công trình

5.3. Giải pháp tổ chức thực hiện

54. Giải pháp về cơ sở vật chất

6. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão, Tài liệu hướng dẫn xử lý giờ đầu những sự cố của đê trong mùa mưa lũ, Hà Nội, 2011.

[2] Nguyễn Quyền, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Chiến, Phạm Văn Quốc, Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ, Hà Nội, năm 2001.

[3] Phạm Khôi Nguyên - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo cáo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng, Hà Nội, năm 2009.

[4] Thiều Quang Tuấn và nnk, Chuyên đề 2.4 Đê an toàn cao, 2014.

[5] Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá, Đánh giá hiện trạng công trình đê điều tỉnh Thanh Hóa, 2017.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu phương pháp đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý chất lượng công trình đê sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị Mùi, Mai Thị Hồng
Trường Đại học Hồng Đức
Phạm Hồng Sơn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN & PTNT Thanh Hóa

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: