TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu lưu lượng tối thiểu để giảm thiểu ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

20/05/2024

Nội dung bài viết về kết quả nghiên cứu đề xuất lưu lượng tối thiểu (QTT) để tăng khả năng TLS nguồn nước trong các HTTL vùng nghiên cứu dựa trên số liệu về tải lượng chất ô nhiễm, nguồn cấp nước của năm hiện trạng 2020 và dự báo đến 2030 trong trường hợp có BĐKH và không có BĐKH. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối với các HTTL sông Cầu, Liễn Sơn và Bắc Nam Hà với QTT tăng 20-30% so với QTK. Với QTT đề xuất đã giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nước, chỉ còn một số vị trí bị ô nhiễm cục bộ. Đối với các HTTL Bắc Đuống, Bắc Hưng Hải, QTT tăng 40-80% so với QTK. Đối với HTTL sông Nhuệ, sông Tích QTT tăng 80-170% so với QTK. Trong 4 HTTL này, với QTT đề xuất giá trị thông số ô nhiễm có giảm xuống, chất lượng nước được cải thiện nhưng phần lớn các vị trí đều chưa đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1. Điều đó chứng tỏ ở 4 HTTL này tải lượng chất thải xả vào HTTL quá lớn, nếu chỉ bằng việc tăng QTT sẽ không đạt được mục tiêu về chất lượng nước mà cần phải kết hợp với giải pháp xử lý nguồn thải mới có thể giải quyết được vấn đề ONN trong HTTL. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp tăng cường cấp nước để giảm thiểu ô nhiễm nước cho các HTTL vùng ĐBSH

1. MỞ ĐẦU

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Cơ sở khoa học xác định QTT để tăng khả năng TLS nguồn nước

3.2. Kết quả nghiên cứu xác định QTT để tăng khả năng TLS nguồn nước

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

[2] Thông tư số 65/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Báo cáo “Xây dựng kịch ô nhiễm nước trong các HTTL vùng ĐBSH tương ứng với khả năng cấp nước của hệ thống và các hoạt động phát triển KTXH năm 2020.

[4] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Báo cáo “Xây dựng kịch ô nhiễm nước trong các HTTL vùng ĐBSH tương ứng với khả năng cấp nước của hệ thống và các hoạt động phát triển KTXH năm 2030 (không BĐKH).

[5] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Báo cáo “Xây dựng kịch ô nhiễm nước trong các HTTL vùng ĐBSH tương ứng với khả năng cấp nước của hệ thống và các hoạt động phát triển KTXH năm 2030 (có BĐKH).

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu lưu lượng tối thiểu để giảm thiểu ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Đức Phong,
Hà Hải Dương, Nguyễn Minh Tú

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: