TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp xử lý nước thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Kim Hải, thành phố Hải Phòng

14/06/2022

Quản lý chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi (CTTL) hiện nay đang là một vấn đề rất được quan tâm của các cấp, các ngành và các địa phương. Nhiều hệ CTTL đồng thời đóng vai trò là nguồn tiêu nước mặt và tiếp nhận nước thải chưa được xử lý từ các khu dân cư, các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, khu vực chăn nuôi… dẫn tới nguồn nước trong hệ thống bị ô nhiễm, không đảm bảo phục vụ sản xuất và cấp nước thô cho mục đích sinh hoạt. Hệ thống CTTL An Kim Hải bắt đầu từ huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương tới trung tâm TP. Hải Phòng thực hiện đồng thời việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp (SXNN) và cung cấp nguồn nước thô, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho gần 80% nhu cầu nước sinh hoạt Thành phố Hải Phòng cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn của các nguồn nước thải ô nhiễm.

Bài báo này trình bày nghiên cứu, triển khai mô hình thí điểm xử lý nước thải cho khu dân cư thôn Nam, xã Tân Tiến trong khu vực CTTL An Kim Hải bằng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp, kết hợp với việc xây dựng mô hình tổ chức, quản lý vận hành đồng bộ sẽ góp phần phát huy hiệu quả, xử lý ô nhiễm và đảm bảo tính bền vững mô hình. Bên cạnh đó, mô hình thí điểm còn là cơ sở khoa học nhằm áp dụng và phổ biến nhân rộng trong việc xử lý ô nhiễm, cải thiện chất lượng nguồn nước trong hệ thống CTTL An Kim Hải cũng như các hệ thống CTTL khác trên cả nước

1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI AN KIM HẢI

2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC VÀ NGUỒN XẢ THẢI TRONG HỆ THỐNG CTTL AN KIM HẢI

2.1. Hiện trạng nguồn nước thải vào hệ thống CTTL An Kim Hải

2.2. Hiện trạng nguồn xả nước thải vào hệ thống An Kim Hải

3. NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN GIẢI PHÁP XỬ LÝ PHÙ HỢP XỬ LÝ NƯỚC THẢI, BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG CTTL AN KIM HẢI

3.1. Tiêu chí lựa chọn và vị trí triển khai mô hình thí điểm

3.2. Lựa chọn vị trí triển khai mô hình thí điểm

3.3. Thiết kế thí điểm mô hình xử lý nguồn thải trong hệ thống CTTL An Kim Hải

3.4. Giải pháp mô hình quản lý môi trường tổng hợp có sự tham gia của cộng đồng

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL An Hải (2018), Báo cáo tổng quan về hiện trạng hệ thống CTTL An Kim Hải năm 2018.

[2] Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường – Viện KHTL Việt Nam (2018, 2019): Nhiệm vụ giám sát chất lượng nước hệ thống CTTL An Kim Hải phục vụ sản xuất nông nghiệp.

[3] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2009, 2018), Dự án thí điểm xây dựng mô hình phân tán DEWATS xử lý nước thải làng nghề làm bún Khắc Niệm.

[4] Viện Tâm lý học (2011), Đề tài: Đánh giá đạo đức môi trường ở nước ta hiện nay.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu, lựa chọn giải pháp phù hợp xử lý nước thải, bảo vệ và cải thiện chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Kim Hải, thành phố Hải Phòng

Nguyễn Tùng Phong, Nguyễn Quang Vinh, Hà Hải Dương
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Trần Văn Tuyền
Viện Quy hoạch Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: