TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng nước cho các hồ chứa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo thời gian thực để chủ động cấp nước cho sản xuất trong điều kiện thời tiết cực đoan

17/06/2022

Kế hoạch sử dụng nước hàng năm của các hồ chứa thường được đơn vị quản lý xây dựng dựa trên diện tích, loại cây trồng, thời gian sinh trưởng,... dự kiến của cả năm, dựa vào định mức tưới đã được quy định và kinh nghiệm qua nhiều năm vận hành, trong quá trình vận hành cũng có sự điều chỉnh. Cách làm này đang bộc lộ một số điểm chưa phù hợp dẫn tới tình trạng kế hoạch lập ra khó sát với thực tế, gây thất thoát, lãng phí nước. Để lập được Kế hoạch sử dụng nước chủ động cần thiết phải dự báo được chính xác dòng chảy đến hồ chứa (lưu lượng, mực nước) trong toàn năm và toàn vụ; cần phải tính toán được nhu cầu nước phục vụ sản xuất (nông nghiệp, dân sinh); từ đó tiến hành cân bằng cung-cầu để đề xuất một bản kế hoạch sử dụng nước theo năm, vụ phù hợp với thực tế nhất. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp và công nghệ để lập kế hoạch sử dụng nước theo thời gian thực: Đầu năm lập bản kế hoạch sử dụng nước cho toàn năm dựa trên số liệu dự báo khí tượng; căn cứ vào số liệu thực đo mưa, mực nước hồ chứa để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp cho từng hồ. Kết quả nghiên cứu cũng đã xây dựng 01 phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng nước, bao gồm các module tính toán dòng chảy đến, nhu cầu nước, cân bằng nước. Việc thay đổi mực nước, mưa cũng sẽ được tự động tích hợp trong phần mềm, từ đó tự động điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp cho hồ chứa.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

2.1. Phương pháp nghiên cứu

2.2. Trình tự tính toán

2.3. Cơ sở dữ liệu

3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH

3.1. Mô hình tính toán dòng chảy đến

3.2. Mô hình tính toán nhu cầu nước

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Lập kế hoạch sử dụng nước cho các hồ chứa

4.2. Kết quả xây dựng phần mềm lập kế hoạch sử dụng nước

4.3. Áp dụng thử cho hồ chứa nước Đồng Nghệ

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hoàng Ngọc Tuấn (2020). Nghiên cứu giải pháp và kế hoạch sử dụng nguồn nước các hồ chứa để chủ động cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh của thành phố Đà Nẵng trong điều kiện thời tiết cực đoan, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Đề tài cấp Thành phố.

[2] Hoàng Ngọc Tuấn (2016). Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu BĐKH đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Dự án hợp tác với quỹ Rockerfeller, tổ chức ISET và Văn phòng Biến đổi khí hậu TP Đà Nẵng

[3] Hoàng Ngọc Tuấn (2015). Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước các hồ đập phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Đề tài cấp Thành phố.

[4] Hoàng Ngọc Tuấn (2017), Báo cáo tổng kết, Đề án “Đầu tư, nâng cấp hệ thống các hồ chứa, hồ điều tiết để phục vụ cấp nước đa mục tiêu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2017 - 2025”

[5] Niên giám thống kê Thành phố Đà Nẵng - Cục thống kê Đà Nẵng, 2019

[6] TCXDVN 33: 2006, Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế - Bộ Xây dựng, 2006

[7] Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8641:2011 Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.

[8] SEI Stockholm Environment Insitute (2016). Tutorial Water Evaluation And Planning System.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu lập kế hoạch sử dụng nước cho các hồ chứa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo thời gian thực để chủ động cấp nước cho sản xuất trong điều kiện thời tiết cực đoan

Hoàng Ngọc Tuấn, Đặng Thị Nga
Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: