TextBody

, 19/10/2021

Huy chương 2

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách trong công tác quản lý hạn vùng Nam Trung Bộ

23/09/2021

Hạn hán thường xuyên xảy ra ở khu vực Nam Trung Bộ và ngày càng trở nên gay gắt đã gây khó khăn cho cuộc sống người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Hệ thống thể chế, chính sách về hạn đã được trung ương và các địa phương ban hành, tuy nhiên còn hạn chế trong sự phối hợp quản lý và khắc phục hạn hán giữa các đơn vị liên quan. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu công tác thể chế, chính sách ở Việt Nam và khu vực Nam Trung Bộ về hạn hán và đưa ra các giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách trong công tác quản lý hạn vùng Nam Trung Bộ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Thực trạng thể chế, chính sách liên quan đến công tác quản lý hạn hán tại Việt Nam và vùng Nam Trung Bộ

3.2. Đề xuất các giải pháp nhằm bổ sung, hoàn thiện chể chế, chính sách để thực hiện quản lý hạn hán hiệu quả cho vùng Nam Trung Bộ

3.2.1. Giải pháp về tổ chức

3.2.2. Giải pháp về chính sách

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Lê Sâm, Hà Hải Dương, Nguyễn Đình Vượng (2018). Đề xuất công cụ quản lý nguồn nước phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho cấp nước sản xuất nông nghiệp nhằm ứng phó với hạn hán vùng Nam Trung Bộ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi (ISSN: 1859 -4255), Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, số 50, tháng 11/2018, tr.36-48.

[2]. Trần Văn Tuấn (2006). Nghiên cứu xây dựng kế hoạch phòng chống hạn cho tỉnh Ninh Thuận. Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Thủy lợi.

[3]. Thủ tướng Chính phủ (2018). Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Quy định một số điều của Luật phòng chống thiên tai.

[4]. Thủ tướng Chính phủ (2014). Quyết định 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 08 năm 2014 về việc quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai. Hà Nội, 2014.

[5]. UNDP (2018). Báo cáo đánh giá hệ thống thể chế phục hồi sau thiên tai tại Việt Nam.

[6]. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2017). Nghiên cứu dự báo hạn hán và giải pháp quản lý sử dụng nước hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Báo cáo đề tài cấp Bộ, Hà Nội 2017.

[7]. Greg Laughlin and Anthony Clark (2000). Drought Science and Drought Policy in Australia: A Risk Management Perspective. Early Warning Systems for Drought Preparedness and Drought Management. Lisbon, Portugal, 5-7 September, pp32.

[8]. Ray Motha (2000). Recommendations on Drought Monitoring by the U.S. National Drought Policy Commission. Lisbon, Portugal, 5-7 September, pp45.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế chính sách trong công tác quản lý hạn vùng Nam Trung Bộ

Bùi Văn Cường, Nguyễn Đình Vượng,
Trần Minh Tuấn, Võ Khắc Trí

Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI