TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu đánh giá khả năng cấp nước của hồ chứa thủy lợi phục vụ đa mục tiêu

06/06/2024

Theo xu hướng phát triển kinh tế-xã hội, nhiều hồ thủy lợi được cải tạo và nâng cấp nhằm đáp ứng cho nhiều mục đích khác như: cấp nước sinh hoạt và công nghiệp, du lịch sinh thái v.v... Đối với các hồ đa mục tiêu, khả năng cấp nước của hồ được đánh giá dựa trên việc liệu dung tích hồ có đáp ứng được các yêu cầu của các đối tượng khác nhau hay không. Nghiên cứu này đưa ra phương pháp đánh giá khả năng cấp nước của hồ chứa đa mục tiêu và áp dụng cho hồ chứa Đại Lải-tỉnh Vĩnh Phúc. Các kịch bản đánh giá khả năng cấp nước của hồ với dòng chảy đến hồ (năm nhiều nước P=25%, trung bình P=50%, ít nước P=85%, và năm rất khô hạn P=95%) và nhu cầu nước (theo hiện trạng và tương lai), kết quả cho thấy: 1) KB1 (dòng chảy đến hồ P=25%, nhu cầu nước hiện trạng P=85%) và KB2 (dòng chảy đến P=50%, nhu cầu nước hiện trạng) thì hồ đáp ứng được yêu cầu cấp nước 100%; 2) KB3 (dòng chảy đến P=85%, nhu cầu nước hiện trạng) thì hồ vẫn đáp ứng được yêu cầu cấp nước nhưng cần có kế hoạch vận hành hợp lý vì mực nước hồ trong mùa kiệt xuống xấp xỉ mực nước yêu cầu cho du lịch; 3) KB4 (dòng chảy đến năm rất khô hạn P=95%, nhu cầu nước hiện trạng P=85%) thì hồ không đáp ứng được yêu cầu về du lịch, nếu ưu tiên du lịch thì diện tích lúa giảm gần 40%; 4) KB5 (dòng chảy P=85%, nhu cầu nước theo quy hoạch đến năm 2030), hồ không đáp ứng được yêu cầu mực nước cho phát triển du lịch, tương tự KB4 nếu ưu tiên du lịch thì diện tích lúa giảm 9,5%. Kết quả đánh giá năng lực cấp nước của hồ là cơ sở trong việc quản lý vận hành hiện tại và trong tương lai.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Luật số: 08/2017/QH14, 2017, Luật Thủy Lợi, Quốc hội.

[2] BNN&PTNT, 118/2006/QĐ-BNN, 2006, Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

[3] Phạm Việt Hòa, 2007, “Giáo trình quản lý công trình thủy lợi”, Nhà xuất bản Nông Nghiệp.

[4] Hà Văn Khối, 2008, Giáo trình thủy văn công trình, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ.

[5] Tuấn, (2017). Tạp Chí Khí Tượng Thủy Văn Ứng dụng mô hình Hec-Hms để dự báo dòng chảy lũ và xây dựng đường quá trình xả lũ về hạ du cho các Hồ Chứa thuộc lưu vực Sông Sê Rê Pốk tỉnh Đắk Lắk: Áp dụng điển hình cho hồ Chứa nước Đắk Minh, Huyện Buôn Đôn.

[6] Nguyễn Ngọc Hà, et al, 2021, Ứng dụng mô hình MIKE NAM, MIKE 11HD tính toán tài

nguyên nước mặt lưu vực sông Cửu Long, Tạp chí Khí tượng Thủy văn,doi:10.36335/VNJHM.2021(731).

[7] Otop, I., Adynkiewicz-Piragas, M., Zdralewicz, I., Lejcuś, I., & Miszuk, B. (2023). The Drought of 2018–2019 in the Lusatian Neisse River Catchment in Relation to the Multiannual Conditions. Water (Switzerland), 15(9). https://doi.org/10.3390/w15091647

[8] Verma, R. K., Murthy, S., Verma, S., & Mishra, S. K. (2017). Design flow duration curves for environmental flows estimation in Damodar River Basin, India. Applied Water Science, 7(3),1283–1293.https://doi.org/10

[9] QCVN 04-05:2022/BNNPTNT, 2022, QCKTQG về công trình thủy lợi, phòng chống thiên

[10] Phạm Ngọc Hải, Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi, 2007. [và những người khác]. Tập 1; Hà Nội: Xây dựng. (#000000892)

[11] Amir, M. S. I. I., Khan, M. M. K., Rasul, M. G., Sharma, R. H., & Akram, F. (2013). Automatic Multi-Objective Calibration of a Rainfall Runoff Model for the Fitzroy Basin, Queensland, Australia. International Journal of Environmental Science and Development, June, 311–315.https://doi.org/10.7763/ijesd.2013.

[12] FAO, 1996, CROPWAT: A Computer Program for Irrigation Planning and Management, Food and Agriculture Organization of the United Nations.

[13] TCTL, 688/QĐ-BNN-TCTL, 2019, QTVH điều tiết hồ chứa nước Đại Lải tỉnh Vĩnh Phúc.

[14] TCMT, 1460/QĐ-TCMT, 2019, Về việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng nước Việt Nam (VN-WQI), Bộ Tài nguyên và Môi trường

[15] TCVN 10778:2015, Tiêu Chuẩn Quốc Gia: Hồ chứa-xác định các mực nước đặc trưng, 2015.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đánh giá khả năng cấp nước của hồ chứa thủy lợi phục vụ đa mục tiêu

Trần Tuấn Thạch
Trường Đại học Thuỷ lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: