TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Nghiên cứu đặc tính phản xạ của kết cấu tiêu sóng đặt tại đỉnh đê biển trên mô hình vật lý

09/12/2022

Cấu kiện tiêu sóng đỉnh hình trụ rỗng đặt tại đỉnh đê được đề xuất nghiên cứu ứng dụng cho các mặt cắt đê biển ở những vùng khan hiếm đất đắp đê hoặc đê trên trên nền đất yếu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết cấu có dạng ¼ hình tròn, rỗng, trọng lượng nhẹ, bề mặt có đục lỗ để hấp thụ năng lượng sóng đến, giảm năng lượng sóng phản xạ và sóng tràn. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính phản xạ sóng của kết cấu tiêu sóng đỉnh bằng mô hình vật lý. Kết quả cho thấy hệ số phản xạ sóng Kr giảm khi độ sâu nước tăng lên và tỷ lệ diện tích lỗ rỗng trên bề mặt cấu kiện tăng lên. Với độ rỗng bề mặt cấu kiện là 10%, hệ số phản xạ sóng lớn nhất là 0,63 trong khi hệ số phản xạ nhỏ nhất đạt được là 0,37 khi độ rỗng bề mặt cấu kiện là 20% với tất cả các kịch bản thông số sóng được thí nghiệm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ *

2. THÍ NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH VẬT LÝ

2.1. Kết cấu cấu kiện tiêu sóng đỉnh nghiên cứu

2.2. Sơ đồ và kịch bản thí nghiệm

3. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Mansard, E, P, D,, and Funke, E, R, (1980), The Measurement of Incident and Reflected Spectra Using a Least Square Method, Proc, 17th Coastal Eng, Conf,, Sydney, Australia, vol, 1, pp, 154-172;

[2] Hanbin Gu, Xuelian Jiang and Yanbao Li (2008), Research On Hydraulic Performances 0f Quarter Circular Breakwater, Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering, August 24-30, 2008, Darmstadt.

[3] Balakrishna K, Arkal Vittal Hegde, Binumol S (2015), Reflection and Dissipation Characteristics of Non-overtopping Quarter Circle Breakwater with Low-mound Rubble Base, Journal of Advanced Research in Ocean Engineering 1(1) (2015) 044-054.

[4] ArkalVittal Hegde, Sharhabeel P.S. and Sooraj Mohan (2015), Stability of a Perforated Quarter Circle Breakwater, International Journal of Ocean and Climate Systems, Volume 6, Number 4 - 2015.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đặc tính phản xạ của kết cấu tiêu sóng đặt tại đỉnh đê biển trên mô hình vật lý

Phan Đình Tuấn
Viện khoa học thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: