TextBody

, 01/03/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu đặc tính phản xạ của kết cấu đê cọc rỗng mặt cắt hình móng ngựa trên mô hình vật lý

27/11/2023

Đê cọc rỗng mặt cắt hình móng ngựa là giải pháp công trình được đề xuất với mục tiêu giảm sóng xa bờ, bảo vệ bờ biển. Bằng phương pháp sử dụng thí nghiệm mô hình vật lý, bài báo đã trình bày kết quả nghiên cứu đặc tính phản xạ sóng của kết cấu đề xuất với các thông số sóng, mực nước và tỷ lệ lỗ rỗng bề mặt cấu kiện khác nhau. Kết quả cho thấy, hệ số phản xạ sóng (Kr) từ 0,27- 0,54 khi bề mặt tiếp sóng của cấu kiện được đục lỗ với tỷ lệ 15%-25%, giảm đáng kể so với trường hợp không đục lỗ bề mặt, với (Kr) từ 0,58-0,84 trong cùng điều kiện thí nghiệm.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM VÀ CÁC KỊCH BẢN NGHIÊN CỨU

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của độ sâu nước đến đặc tính phản xạ của kết cấu

3.2. Ảnh hưởng của chiều cao sóng tới đến đặc tính phản xạ

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ lỗ rỗng bề mặt đến đặc tính phản xạ

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Đức Hưng, Trần Đình Hòa, Nguyễn Ngọc Nam, “Đê cọc rỗng mặt cắt hình móng ngựa – giải pháp công nghệ mới trong bảo vệ bờ biển” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi, số 69, pp. 2-7, 2021;

[2] Phạm Đức Hưng, Trần Đình Hòa, Nguyễn Mạnh Linh, “Thiết kế thí nghiệm mô hình vật lý nghiên cứu tương tác sóng với kết cấu đê cọc rỗng mặt cắt hình móng ngựa” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy Lợi, số 77, pp. 2-8, 2023;

[3] Nguyễn Xuân Hùng (1999), Động lực học công trình biển, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội;

[4] Thiều Quang Tuấn, Đặng Thị Linh (2017), “Quan hệ chu kỳ và chiều cao của sóng gió mùa vùng biển Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta”. Tạp trí khoa học thủy lợi;

[5] Mansard (1980), The measurement of incident and reflected spectra using a least square method, Proceedings of the 17th ICCE, ASCE 1, 154–172;

[6] Thompson, E F, H S Chen and L L Hadley (1996): Validation of numerical model for wind waves and swell in harbours. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 122,5. 245-2.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đặc tính phản xạ của kết cấu đê cọc rỗng mặt cắt hình móng ngựa trên mô hình vật lý

Phạm Đức Hưng, Phan Đình Tuấn
Viện Thủy công
Trần Đình Hòa
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: