TextBody

, 10/12/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu đặc điểm đất bồi lắng hồ chứa vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh

23/09/2022

Đất bồi lắng hồ chứa nói chung và bồi lắng hồ chứa vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh nói riêng

sau thời gian đưa công trình vào khai thác sử dụng đã ảnh hưởng đến dung tích hữu ích của hồ làm giảm hiệu quả, giảm thời gian hoạt động và thay đổi chất lượng nước. Nếu coi hồ chứa là một nguồn tài nguyên thiên nhiên thì sự bồi lắng lòng hồ chính là yếu tố làm cho nguồn tài nguyên thiên nhiên này bị cạn kiệt. Nghiên cứu tận dụng đất bồi lắng lòng hồ làm vật liệu đắp mở rộng mặt đập để đảm bảo an toàn cho công trình theo tiêu chuẩn mới ngoài ý nghĩa thực tiễn về mặt khoa học còn mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội rất cao như: khôi phục lại thời gian khai thác, vận hành hồ, nâng dung tích hồ, sử dụng được vật liệu tại chỗ để đắp sẽ giảm giá thành và không gây ảnh hưởng đến môi trường xã hội.

1. GIỚI THIỆU

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Các đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng đến quá trình bồi lắng lòng hồ chứa vừa và nhỏ

ở Hà Tĩnh

2.2. Đặc điểm về phân bố và trữ lượng của đất bồi lắng lòng hồ chứa vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh

2.3. Đặc điểm về thành phần hạt và các tính chất cơ lý của đất bồi lắng lòng hồ chứa vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh

3. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Sở Nông nghiệp và PTNT - Hồ sơ thiết kế các hồ chứa Hà Tĩnh WB8.

[2] TCVN 8217: 2009 Đất xây dựng công trình thủy lợi – phân loại.

[3] Ủy Ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh - Tài liệu về công trình thủy lợi Hà Tĩnh.

[4] S. Tani (2005, Applicability of cement-stabilized pond-mud soil for irrigation dam repair,

Bulletin of National Research Institute of Agricultural Engineering, Issue 40 (2005), p 95-

112.

[5] S. Tani, S. Fukushima, A. Kitajima, and K. Nishimoto (2006), Applicability of Cement-

Stabilized Mud Soil as Embankment Material, Journal of ASTM International 3, no. 7: 1-21.

________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu đặc điểm đất bồi lắng hồ chứa vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh

Nguyễn Đình Dũng
Sở Nông Nghiệp & PTNT Hà Tĩnh
Nguyễn Công Thắng, Nguyễn Cảnh Thái, Nguyễn Thái Hoàng
Trường Đại học Thủy lợi

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

 

Ý kiến góp ý: