TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực và xu thế biến động xói lở - bồi tụ khu vực cửa sông Lạch Trường, tỉnh Thanh Hoá

02/05/2024

Cửa sông Lạch Trường có chế độ thuỷ động lực yếu, cửa sông có xu thế được bồi tụ và tuyến lạch sâu cũng là tuyến đường thuỷ nội địa thường xuyên bị biến động gây rất nhiều khó khăn cho các tàu thuyền ra vào cửa. Nội dung bài báo trình bày kết quả tính toán thuỷ động lực và vận chuyển bùn cát (VCBC) bằng mô hình toán Delft3D hai chiều trung bình theo phương ngang (2DH) để bước đầu đánh giá về chế độ thuỷ động lực và xu thế biến động xói lở - bồi tụ khu vực cửa Lạch Trường. Các đánh giá về xu thế biến động cửa sông có thể làm cơ sở để đề xuất các giải pháp chỉnh trị nhằm ổn định và khai thác hiệu quả vùng cửa sông Lạch Trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Dữ liệu sử dụng

2.2. Thiết lập mô hình toán Delft3D cho khu vực nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Một số đặc trưng hải văn vùng biển khu vực nghiên cứu

3.2. Chế độ thủy động lực khu vực cửa sông Lạch Trường

3.3. Xu thế vận VCBC và biến động xói lở - bồi tụ khu vực cửa sông Lạch Trường

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyen Thanh Hung, Do Minh Duc, Dinh Thi Quynh and Vu Dinh Cuong (2020). Nearshore Topographical Changes and Coastal Stability in Nam Dinh Province, Vietnam. Journal of marine science and engineering, 2020, 8, 755; doi:10.3390/jmse8100755.

[2] Nguyễn Thanh Hùng, Vũ Đình Cương, Yoshimitsu Tajima, Tô Vĩnh Cường (2014). Numerical modeling of Hydrodynamics and sediment transport processes in Ma rivier estuary, Vietnam. Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam.

[3] Nguyễn Thanh Hùng và nnk (2014). Đề tài KC08-32/11-15 “Nghiên cứu đánh giá tác động của các hồ chứa thượng nguồn đến biến động lòng dẫn hạ du, cửa sông ven biển hệ thống sông Mã và đề xuất giải pháp hạn chế tác động bất lợi nhằm phát triển bền vững”. Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển. Hà Nội, 2014.

[4] Duc, D.M.; Nhuan, M.T.; Ngoi, C.V (2012). An analysis of coastal erosion in the tropical rapid accretion delta of the Red River, Vietnam. J. Asian Earth Sci. 2012, 43, 98–109.

[5] Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Hùng và nnk (2022). Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực theo mùa khu vực cửa Hà Lạn sông Sò phục vục xác định nguyên nhân bồi tụ vùng cửa sông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thuỷ lợi, số 71-2022, trang 62-73.

[6] Vũ Đình Cương, Nguyễn Thanh Hùng, Tô Vĩnh Cường, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Thị Thu Huyền (2015). Nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực và biến động hình thái vùng cửa sông Mã tỉnh Thanh Hóa. Tuyển tập Khoa công nghệ 2009-2014 (tập II), Tr. 424-437, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hà Nội 2014-2015.

[7] Delft Hydraulics (2006). Delft3D-Flow User Manual; Delft3D-Wave User Manual. Netherlands, 2006.

[8] National Weather Service (2021). NOAA Wave Watch III Model Data Access. Available online: https://polar.ncep. noaa.gov/waves/ensemble/download.shtml? (accessed on 29 June 2021).

[9] TPXO Tide Models. https://g.hyyb.org/archive/Tide/TPXO/TPXO_WEB/global.html

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực và xu thế biến động xói lở - bồi tụ khu vực cửa sông Lạch Trường, tỉnh Thanh Hoá

Vũ Đình Cương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thanh Hùng,
Nguyễn Thị Thu Huyền, Tô Vĩnh Cường

Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: