TextBody

, 27/09/2021

Huy chương 2

Nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa dòng chảy lũ của lòng và bãi sông đến thoát lũ đoạn sông Hồng khu vực Hà Nội

10/09/2021

Việc đánh giá khả năng thoát lũ cũng như các biện pháp đảm bảo thoát lũ thiết kế của một con sông (bao gồm lòng sông chính và bãi sông) luôn là nội dung cơ bản trong nhiệm vụ quy hoạch lũ, tính toán giải pháp thoát lũ, bảo đảm an toàn đê điều và ổn định lòng dẫn. Tuy nhiên, cho đến nay, trong thực tế, cơ sở khoa học để đánh giá khả năng thoát lũ khi xét đến sự liên quan giữa khả năng thoát lũ với các yếu tố lòng dẫn, đặc điểm bãi sông thông qua tương tác giữa dòng chảy lũ trên lòng chính và trên bãi sông chưa được xem xét một cách nghiêm túc và cũng chưa được vận dụng trong lập quy hoạch lũ chi tiết hoặc dự án liên quan đến quản lý, sử dụng vùng bãi sông ở Việt Nam nói chung và cụ thể là trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

Nội dung nghiên cứu trình bày trong bài báo đã nêu lên các cơ sở khoa học và các yêu cầu cần tính toán khi xem xét đánh giá thoát lũ thực tế trên sông làm căn cứ để đánh giá khả năng khai thác bãi sông với yêu cầu không được làm giảm khả năng thoát lũ, làm mất an toàn đê điều cũng như ổn định của lòng dẫn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐÁNH GIÁ TƯƠNG TÁC GIỮA DÒNG CHẢY LÒNG VÀ BÃI SÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THOÁT LŨ

3. NGHIÊN CỨU TƯƠNG TÁC GIỮA DÒNG CHẢY LÒNG VÀ BÃI SÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN THOÁT LŨ TRÊN SÔNG HỒNG ĐOẠN HÀ NỘI

3.1. Phương pháp và kịch bản nghiên cứu

3.2. Phân tích sự tương tác giữa dòng chảy lũ trên lòng chính và bãi sông, sông Hồng đoạn qua Hà Nội

3.3. Đánh giá các tác động đến khả năng thoát lũ thực tế của lòng và bãi sông

3.2. Phân tích khả năng thoát lũ thực tế từng khu vực/vị trí có xét đến hiện trạng

lòng sông, bãi sông đoạn sông Hồng qua Hà Nội

4. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Ngọc Quỳnh; Nghiên cứu xác lập quan hệ hình thái lòng sông với khả năng thoát lũ trên sông Hồng đoạn Sơn Tây-Hưng Yên. Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Thủy lợi, 2006;

[2] Nguyễn Ngọc Quỳnh; Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hoàn thiện hành lang thoát lũ cho sông Hồng (Sơn Tây- Cửa Luộc), đề tài cấp Bộ Nông nghiệp & PTNT, 2009;

[3] Vũ tất Uyên; Tổng quan các nghiên cứu thoát lũ của nước ngoài, bản tổng hợp từ các tài liệu của Liên Xô cũ. Viện KHTL, 2009;

[4] Đặng Hoàng Thanh; Tính toán thuỷ lực, xác lập tuyến thoát lũ quy hoạch và ổn định lòng dẫn đoạn sông Hà Nội qua khu vực dự án khu đô thị, du lịch sinh thái và sân Golf Long Biên. Viện KHTL, 2008;

[5] Trần Đình Hòa & nnk; nghiên cứu tổng thể giải pháp công trình đập dâng nước nhằm ứng phó tình trạng hạ thấp mực nước, đảm bảo an ninh nguồn nước cho vùng hạ du sông Hồng. Đề tài cấp Quốc Gia, Viện KHTL, 2018;

[6] JANSEN P.Ph: Principles of River Engineering, 1978;

[7] PRZEDWOJSKI, B; BLAZEJEWSKIR; PILARCZYK.K.W. River training techniques foundemantents, design and application, Brookfield, 1995.
_________________________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa dòng chảy lũ của lòng và bãi sông đến thoát lũ đoạn sông Hồng khu vực Hà Nội

Nguyễn Ngọc Quỳnh, Đặng Hoàng Thanh,
Nguyễn Ngọc Đẳng, Nguyễn Mạnh Linh

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI