TextBody

, 07/07/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu kiện rỗng đến sự thay đổi thông số sóng trên mô hình máng sóng

01/04/2022

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu so sánh khả năng triết giảm sóng, tiêu tán năng lượng của 2 dạng kết cấu đê giảm sóng khác nhau bằng mô hình vật lý. Để có được sự hiểu biết tốt hơn về tương tác sóng với dạng đê rỗng khác nhau. Kết cấu thứ nhất có cả hai mặt đều bố trí lỗ rỗng hở tạo điều kiện trao đổi môi trường trước và sau công trình. Kết cấu thứ hai có mặt trước được bố trí lỗ rỗng nhằm hấp thụ sóng phản xạ và mặt sau kín không cho trao đổi môi trường trước và sau công trình. Trong quá trình tương tác với công trình, sóng bị tiêu tán nhiều hơn bởi kết cấu hai có mặt sau kín, tuy nhiên hệ số sóng phản xạ của kết cấu này lại khá lớn so với kết cấu thứ nhất.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. THIẾT LẬP THÍ NGHIỆM

3. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

3.1 Tiêu chí đánh giá hiệu quả công trình

3.2. Quá trình truyền sóng

3.3. Sóng phản xạ

3.4. Tiêu tán năng lượng sóng

3.5. Sóng biến đổi trước công trình

3.6. Đánh giá biến đổi năng lượng sóng

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chakrabarti, S. K. (1994). Offshore structure modelling, World Scientific Singapore.

[2] Goda, Y. (2010). Random seas and design of maritime structures, World Scientific, Singapore.

[3] Design of low-crested (submerged) structures – an overview –Krystian W. Pilarczyk, Rijkswaterstaat, Road and Hydraulic Engineering Division, P.O. Box 5044, 2600 GA Delft, the Netherlands; k.w.pilarczyk@dww.rws.minvenw.nl

[4] Environmental Design of Low Crested Coastal Defence Structures “D31 Wave basin experiment final form-3D stability tests at AUU- by Morten kramer and Hans Burcharth”.

[5] Report 2D laboratory study and protection measures for LWD wave transmission at porous breakwaters on mangrove foreshore and large-scale near-shore sandbank nourishment “AFD, SIWRR, European Union

[6] Angremond, K., Van der Meer, J.W. and de Jong, R.J., 1996. Wave transmission at low-crested structures. Proc. 25th ICCE, ASCE, Orlando, USA.

[7] Horstman, E., Dohmen-Janssen, M., Narra, P., van den Berg, NJ., Siemerink, M., Balke, T., Bouma, T., and Hulscher, S., 2012. Wave attenuation in mangrove forests; field data obtained in Trang, Thailand. Proc. 33nd Int. Conf. Coastal Eng., ASCE , pp. 40.

[8] Hughes, A.S., 1993. Physical models and laboratory techniques in coastal engineering, World Scientific, Singapore, 568 pp.

[9] Tuan, T.Q., Tien, N.V. and Verhagen, H.J., 2016. Wave transmission over submerged, smooth and impermeable breakwaters on a gentle and shallow foreshore. In: Proc. 9th PIANC-COPEDEC, pp. 897-905, Rio de Janeiro, BRAZIL.

[10] Van der Meer, J.W., Daemen, I.F.R., 1994. Stability and wave transmission at low crested rubble mound structures. Journal of Waterway, Port Coastal and Ocean Engineering, 1, 1-19.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu kiện rỗng đến sự thay đổi thông số sóng trên mô hình máng sóng

Lê Thanh Chương, Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương
Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: