TextBody

, 25/06/2024

Huy chương 2

Một số vấn đề về tiếp khí và kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực trong công trình xả lũ dưới sâu

25/04/2024

Công trình xả lũ dưới sâu thường xuyên phải chịu áp lực nước lớn. Trong quá trình xả lũ, nó dẫn đến dòng chảy có tốc độ cao cuốn theo không khí vào dòng nước. Dòng chảy tốc độ cao thường yêu cầu cung cấp không khí có công suất lớn thông qua các lỗ thông khí [1], [4], [5]. Sự cuốn theo không khí do dòng chảy bề mặt tự do gây ra đã là chủ đề của nhiều dự án nghiên cứu bởi tính phức tạp của nó về mặt tự nhiên và ý nghĩa kỹ thuật. Mặt khác, với vận tốc dòng chảy lớn do chênh lệch cột nước lớn ở thượng nguồn và hạ lưu sẽ xảy ra hiện tượng khí hóa, khí thực và xâm thực bê tông trên bề mặt công trình. Bài viết này, trình bày một số vấn đề về tính toán kích thước lỗ thông khí; kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực, khả năng xâm thực nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp không khí đầy đủ trong các tình huống vận hành nhằm giảm thiểu tác động đến các công trình xả lũ dưới sâu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. SƠ ĐỒ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN

2.1. Sơ đồ tính toán

2.2. Trường hợp và mực nước tính toán

2.3. Phương pháp tính toán

2.4. Tính toán kiểm tra khả năng xâm thực

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kết quả tính toán cấp khí

3.2. Kết quả kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực khi vận hành

3.3. Kết quả tính toán khả năng xâm thực thành lòng dẫn công trình xả lũ dưới sâu

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Tiến Hải và nnk (2022). Báo cáo cập nhật, điều chỉnh quy trình cửa van, quy trình vận hành hồ Tả Trạch số: 03/2022/HĐ/TL-01. Phòng Thí nghiệm trọng điểm QG về ĐLH sông biển, Hà Nội, năm 2022.

[2] Hydraulic model study of the blowback behaviour of the bottom outlet of the Berg River Dam, South Africa - Journal of the South african inStitution of civil engineering - Vol 58 No 1, March 2016.

[3] Ismail Aydin, Air demand behind high head gates during emergency closure - Journal of Hydraulic Research – 2010.

[4] TCVN 9151:2012 công trình thủy lợi - Quy trình tính toán thủy lực công trình xả lũ dưới sâu.

[5] TCVN 9158:2012 công trình thủy lợi - Công trình tháo nước, phương pháp tính toán khí thực.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Một số vấn đề về tiếp khí và kiểm tra khả năng khí hóa, khí thực trong công trình xả lũ dưới sâu

Nguyễn Ngọc Nam, Nguyễn Tiến Hải
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: