TextBody

, 25/07/2024

Huy chương 2

Một số nhân tố ảnh hưởng khi ứng dụng BIM trong quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam

17/06/2024

Ở Việt Nam, việc nhìn nhận đánh giá các nhân tố ảnh hưởng khi áp dụng hệ thống thông tin công trình (Building Information Modeling - BIM) vào quản lý dự án xây dựng vẫn chưa thực sự được quan tâm. Điều này dẫn đến các rủi ro không lường trước được trong quá trình triển khai và ảnh hưởng đến các mục tiêu của dự án. Bài báo đề xuất một góc nhìn để nhận diện và phân loại nhân tố ảnh hưởng khi áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) trong quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam. Việc nhận diện các nhân tố ảnh hưởng này giúp cải thiện quản lý dự án, tăng hiệu quả và giảm rủi ro

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3. NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHI ỨNG DỤNG BIM TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM

3.1. Thách thức của việc ứng dụng BIM trong quản lý dự án xây dựng

3.2. Phân loại các nhân tố ảnh hưởng khi ứng dụng BIM trong quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam

3.2.1. Nhóm nhân tố thể chế, chính sách

3.2.2. Nhóm nhân tố nguồn nhân lực

3.2.3. Nhóm nhân tố quản lý

3.2.4. Nhóm nhân tố công nghệ

3.2.5. Nhóm nhân tố kinh tế

3.2.6. Nhóm nhân tố môi trường

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Xây dựng, "Quyết định Số: 348/QĐ-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2021 về công bố hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)," 2021.

[2] Quốc Hội, "Luật Xây dựng (sửa đổi, bổ sung, hợp nhất 2014-2021)," NXB Xây dựng, 2021.

[3] Thái Ngọc Thắng, "Nghiên cứu đề xuất giải pháp áp dụng hệ thống thông tin công trình (BIM) trong quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Hà Nội," Hội nghị KHTN – Đại học Thủy lợi, 2021.

[4] Mohammad Amin Oyarhossein, Seyed Hamid Bayat Ghiasi, Vahid Khiali, "Identifying Barriers of Implementing BIM in Construction Technium Vol. 3," Issue 6 pp.9-20, 2021.

[5] Nguyễn Văn Tâm, Trần Ngọc Diệp, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Lê Đình Quý, "Factors affecting adoption of building information modeling in construction projects: A case of Vietnam," Cogent Business & Management 8(1):1918848, 2021.

[6] Ruixue Zhang, Yuyan Tang, Liang Wang, and Zeyu Wang, "Factors Influencing BIM Adoption for Construction Enterprises in China," Advances in Civil Engineering, Article ID 8848965, 15 pages, 2020.

[7] Jiule song, Guangbin Wang, Zhenwei Liu, Hanchao Wang, "Key Factors Affecting BIM Adoption in China Based on TOE&RC," International Conference on Mechanics, Materials and Structural Engineering, 2016.

[8] M. Reza Hosseini, Ehsan Azari, Linda Tivendale and Nicholas Chileshe, "Barriers to Adoption of Building Information Modeling (BIM) in Iran: Preliminary Results," 2015.

[9] Jiayuan Wang, Zikui Yuan, Zhilin He, Fuping Zhou and Zezhou Wu, "Critical Factors Affecting Teamwork Efficiency in BIM-Based Collaborative Design: An Empirical Study in China,"https://doi.org/10.3390/buildings11100486, Buildings, 11, 486., 2021.

[10] Sunil, K, Pathirage, C and Underwood, J, "Factors impacting Building Information Modelling (BIM) implementation in cost monitoring and control," Conference or Workshop Item, 2017.

[11] Mohammed A. Enshassi, Khalid A. Al Hallaq and Bassam A. Tayeh, "Limitation Factors of Building Information Modeling (BIM) Implementation," The Open Construction & Building Technology Journal, 1874-8368/19, 2019.

[12] Derek Thurnell, "The Benefits of, and Barriers to, Implementation of 5D BIM for Quantity Surveying in NewZealand," Australasian Journal of Construction Economics and Building, 2014.

[13] Esraa Hyarat, Tasneem Hyarat and Mustafa Al Kuisi, "Barriers to the Implementation of Building Information Modeling among Jordanian AEC Companies," https://doi.org/10.3390/buildings12020150, 2022.

[14] M. Abubakar, Y. M. Ibrahim, D. Kado and K. Bala, "Contractors Perception of the Factors Affecting Building Information Modelling (BIM) Adoption in the Nigerian Construction Industry," Computing in civil and building engineering, 2014.

[15] Ritu Ahuja, Anil Sawhney, Megha Jain, Mohammed Arif & Samya Rakshit, "Factors influencing BIM adoption in emerging markets – the case of India," International Journal of Construction Management, DOI: 10.1080/15623599.2018.1462445, 2018.

[16] Attarzadeh, Nath and Tiong, "Identifying key factors for building information modelling adoption in Singapore," Management, Procurement and Law, Pages 220–231 http://dx.doi.org/10.1680/mpal.15.00030, 2015.

[17] Rui Liu, Raja R A Issa, "Factors influencing the adoption of building information modeling in the AEC Industry," Proceedings of the International Conference on Computing in Civil and Building EngineeringAt: Nottingham, UK, 2012.

[18] Z. Sriyolja, N. Harwin and K. Yahya, "Barriers to Implement Building Information Modeling (BIM) in Construction Industry: A Critical Review," IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 738 (2021) 012021, 2022.

[19] Hafiz Muhammad Faisal Shehzad, Roliana Binti Ibrahim, Ahmad Fadhil Yusof, Khairul Anwar Mohamed Khaidzir, "Building Information Modeling: Factors Affecting the Adoption in the AEC Industry," Newcastle University, 2019.

[20] Trần Văn Mùi, Hoàng Văn Giang, "Đẩy mạnh áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng chung cư cao tầng ở Việt Nam," Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE), 2018.

[21] Nguyễn Minh Ngọc, "Advantages, Difficulties and Challenges of Applying BIM in the Design and Construction of Water Supply and Drainage System for High Buildings in Vietnam," DOI:10.23968/BIMAC.2019.002, 2019.

_______________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Một số nhân tố ảnh hưởng khi ứng dụng BIM trong quản lý dự án xây dựng tại Việt Nam

Thái Ngọc Thắng, Lê Văn Chính
Trường Đại học Thủy lợi
Bùi Ngọc Toàn
Trường Đại học Giao thông vận tải

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: