TextBody

, 17/06/2024

Huy chương 2

Một số mô hình thực tiễn quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng nông thôn mới và bài học kinh nghiệm

26/12/2022

Trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương luôn ưu tiên dành nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng (CSHT), nhưng chưa chú trọng đầu tư cho giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả công trình sau khi đầu tư. CSHT ở nông thôn rất đa dạng, mỗi loại hình có yêu cầu về kỹ thuật và hình thức quản lý khác nhau. Vì vậy, vấn để quản lý, sử dụng hiệu quả và phù hợp cho từng loại hình công trình sau đầu tư đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Bài viết này sẽ giới thiệu một số bài học kinh nghiệm từ kết quả xây dựng thí điểm một số mô hình quản lý hiệu quả, bền vững CSHT nông thôn tại vùng ĐBSH và ĐBSCL.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Dữ liệu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Mô hình cộng đồng tham gia quản lý đường GTNT

3.2. Mô hình cộng đồng tham gia quản lý công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

3.3. Mô hình cộng đồng tham gia quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung

3.4. Mô hình quản lý cơ sở hạ tầng văn hóa - thể thao

3.5. Một số bài học kinh nghiệm

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Lê Dũng, Đặng Minh Tuyến và đồng sự, 2020, “Thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng và định hướng giải pháp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, số 63.

[2] Nguyễn Lê Dũng và các đồng sự, 2020, Báo cáo chính nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức thủy lợi cơ sở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp thực hiện theo Luật Thủy lợi”.

[3] Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2019, “Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng thực hiện giai đoạn sau năm 2020”.

[4] Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2019, “Nhận diện một số vấn đề từ thực tiễn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng xây dựng nông thôn mới sau năm 2020 ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long”, Kỷ yếu hội nghị Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ giai đoạn 2010 - 2020.

[5] Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

[6] Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012.

[7] Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.

[8] Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

[9] Đặng Minh Tuyến và đồng sự, 2021, Báo cáo đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp Quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững cơ sở hạ tầng ở nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới”.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Một số mô hình thực tiễn quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng nông thôn mới và bài học kinh nghiệm

Đặng Minh Tuyến, Nguyễn Lê Dũng, Bùi Duy Chí, Đinh Vũ Thùy
Trung tâm tư vấn PIM – Viện KHTLVN

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: